Cūku pārvietošanas nosacījumi un produkcijas realizācija Āfrikas cūku mēra riska zonās un no tām

Shēma Nr.1

Dzīvu cūku pārvietošana no III riska zonas audzēšanas nolūkā

No kurienes

Uz kurieni

Kur/valsts

Komentāri

III riska zonas novietne

III riska zonas novietne (nešķērsojot brīvo zonu, I vai II riska zonu)

LV

Bez nosacījumiem

III riska zonas novietne (šķērsojot brīvo zonu, I vai II riska zonu)

LV

1.un 2. punkts

PL, EE, LT

1a., 2a., 3a. un 4a. punkts

II riska zonas novietne

LV

1. un 2. punkts

PL, EE, LT

1a., 2a., 3a. un 4a. punkts

Aizliegums.
No III riska zonas aizliegts pārvietot dzīvas cūkas audzēšanas nolūkā uz:
1) brīvo zonu un I riska zonu LV, PL, EE, LT;
2) citām ES dalībvalstīm, kuras ir brīvas no ĀCM.

 

1.punkts
Cūku īpašnieks atbildīgs par šādu prasību ievērošanu:
1. cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, novietne atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk tekstā - dienests) uzraudzībā un cūkas atbilst 2. punkta prasībām;

2. ap novietni trīs kilometri rādiusā visās novietnēs esošās cūkas atbilst 2. punkta prasībām;

3. cūku pārvadāšana no III riska zonas uz citām teritorijām notiek pa iepriekš apstiprinātu un ar dienestu saskaņotu maršrutu. Transportlīdzekļus pēc cūku izkraušanas obligāti mazgā, bet nepieciešamības gadījumā arī dezinficē;

4. cūkas no nosūtīšanas novietnes ved tieši uz galamērķa novietni bez transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas.

2. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
vai
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā ir veikta cūku klīniskā izmeklēšana atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Cūku pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri.
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
vai
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei.

1a. punkts
Cūku īpašnieks atbildīgs par šādu prasību ievērošanu:
1) cūkas tiek turētas novietnē, kurā ir ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, novietne atrodas dienesta uzraudzībā un cūkas atbilst 3a. punkta prasībām;

2) ap novietni trīs kilometru rādiusā visas cūku sugas dzīvnieku novietnes atbilst 3a. punkta prasībām;

3) cūku pārvadāšana no III riska zonas uz citām teritorijām notiek pa iepriekš apstiprinātu un ar dienestu saskaņotu maršrutu. Transportlīdzekļus pēc cūku izkraušanas obligāti mazgā, bet nepieciešamības gadījumā arī dezinficē.

2a. punkts
Pirms cūku pārvadāšanas ir izpildītas šādas prasības:
1) pirms dzīvnieku pārvadāšanas dienests ir izvērtējis Āfrikas cūku mēra izplatīšanās iespējamības riskus, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus biodrošības pasākumus, lai netiktu izplatīta infekcijas slimība, un rezultātā ir pieņemts pozitīvs lēmums dzīvnieku pārvadāšanai, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nenovēro saslimšanas pazīmes ar Āfrikas cūku mēri), kā arī šī pārvadāšana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

2) dienests ir informējis Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvadāšanu, kā arī par to novietņu sarakstu, kuras atbilst 2a. punkta 2) apakšpunkta prasībām;

3) ir nodrošināta virzīšanas procedūra dzīvnieku izcelsmes dalībvalstī, tranzītvalstī un saņēmējvalstī saskaņā 4a. punkta prasībām, un tās darbību uzrauga kompetentās iestādes. Dienests uzrauga, lai 2) apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos tālāk nav atļauts pārvietot uz vēl kādu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

4) pārvadājot dzīvniekus, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvadāšanai, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi:
    “Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 3. pantā minētajām prasībām.”

3a. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana attiecībā uz Āfrikas cūku mēri atbilstoši cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri;
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei.

4a. punkts
Virzīšanas procedūra dzīvu cūku pārvadāšanai atbilst šādiem nosacījumiem:
1) cūku īpašnieks dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu par vēlmi cūkas izvest uz LT, EE vai PL II vai III riska zonās esošu novietni/kautuvi, kurā norāda: informāciju par cūku izcelsmes novietni (atrašanās vieta, novietnes reģistrācijas numurs), cūku skaitu, kategoriju (audzēšanai vai kaušanai), pārvadāšanas maršrutu, transportlīdzekļa veidu un numuru, galamērķa valsti, galamērķa novietni vai kautuvi;

2) katru transportlīdzekli, kas iesaistīts dzīvu cūku pārvadāšanā virzīšanas procedūras ietvaros, reģistrē dienestā;

3) cūku īpašnieks pirms plānotās cūku pārvadāšanas cik iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par plānoto cūku pārvadāšanu;

4) pēc cūku ievietošanas transportlīdzeklī dienesta inspektors kravas nodalījumu noplombē ar plombu. Plombu atļauts atvērt vai aizvietot to ar citu atbilstošu plombu dienesta inspektors;

5) cūku pārvadāšanu no to ievietošanas brīža transportlīdzeklī veic pa maršrutu, kas saskaņots ar dienesta inspektoru un tieši uz galamērķa vietu bez transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas;

6) kautuves īpašnieks vai tā pilnvarota persona cik vien iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par cūku kravas saņemšanu pirms notikuma;

7) pēc cūku izkraušanas no transportlīdzekļa, visu šī transportlīdzekļa aprīkojumu, kas bija kontaktā ar dzīvniekiem vai to izkārnījumiem, un pašu transportlīdzekli mazgā un dezinficē iespējami tuvu dzīvnieku galamērķa vietai dienesta inspektora uzraudzībā;

8) ja cūku pārvadāšanas transportlīdzeklis cieš ceļu satiksmes negadījumā vai notiek kādi citi neparedzami apstākļi, kuru dēļ kravas nodalījums tiek atvērts vai daļēji bojāts, saimnieciskās darbības veicējs, kas veic transportēšanas pakalpojumus, vai tā pilnvarota persona par negadījumu nekavējoties informē dienestu.

Shēma Nr.2

Dzīvu cūku pārvietošana no II riska zonas audzēšanas nolūkā

No kurienes

Uz kurieni

Kur/valsts

Komentāri

II riska zonas novietne

III riska zonas novietne

LV

3. punkts

PL, EE, LT

5a., 2a. un 4a. punkts

II riska zonas novietne

LV 

Bez nosacījumiem

PL, EE, LT

5a., 2a. un 4a. punkts

I riska zonas novietne

LV

3. punkts

Brīvās zonas novietne

LV

3. punkts

Aizliegums.
No II riska zonas aizliegts pārvietot dzīvas cūkas audzēšanai uz:
1) brīvo zonu un I riska zonu PL, EE, LT;
2) citām ES dalībvalstīm, kuras ir brīvas no ĀCM

 

3. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
vai
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri.
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
vai
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;

2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

3) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

5a. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvietošanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana attiecībā uz Āfrikas cūku mēri atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar cūku mēri;
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

3) cūkas ir turētas novietnē, kurā dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis biodrošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

2a. punkts
Pirms cūku pārvadāšanas ir izpildītas šādas prasības:
1) pirms dzīvnieku pārvadāšanas dienests ir izvērtējis Āfrikas cūku mēra izplatīšanās iespējamības riskus, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus biodrošības pasākumus, lai netiktu izplatīta infekcijas slimība, un rezultātā ir pieņemts pozitīvs lēmums dzīvnieku pārvadāšanai, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nenovēro saslimšanas pazīmes ar Āfrikas cūku mēri), kā arī šī pārvadāšana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

2) dienests ir informējis Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvadāšanu, kā arī par to novietņu sarakstu, kuras atbilst 2a. punkta 2) apakšpunkta prasībām;

3) ir nodrošināta virzīšanas procedūra dzīvnieku izcelsmes dalībvalstī, tranzītvalstī un saņēmējvalstī saskaņā 4a. punkta prasībām, un tās darbību uzrauga kompetentās iestādes. Dienests uzrauga, lai 2) apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos tālāk nav atļauts pārvietot uz vēl kādu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

4) pārvadājot dzīvniekus, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvadāšanai, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi:
    “Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 3. pantā minētajām prasībām.”

4a. punkts
Virzīšanas procedūra dzīvu cūku pārvadāšanai atbilst šādiem nosacījumiem:
1) cūku īpašnieks dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu par vēlmi cūkas izvest uz LT, EE vai PL II vai III riska zonās esošu novietni/kautuvi, kurā norāda: informāciju par cūku izcelsmes novietni (atrašanās vieta, novietnes reģistrācijas numurs), cūku skaitu, kategoriju (audzēšanai vai kaušanai), pārvadāšanas maršrutu, transportlīdzekļa veidu un numuru, galamērķa valsti, galamērķa novietni vai kautuvi;

2) katru transportlīdzekli, kas iesaistīts dzīvu cūku pārvadāšanā virzīšanas procedūras ietvaros, reģistrē dienestā;

3) cūku īpašnieks pirms plānotās cūku pārvadāšanas cik iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par plānoto cūku pārvadāšanu;

4) pēc cūku ievietošanas transportlīdzeklī dienesta inspektors kravas nodalījumu noplombē ar plombu. Plombu atļauts atvērt vai aizvietot to ar citu atbilstošu plombu dienesta inspektors;

5) cūku pārvadāšanu no to ievietošanas brīža transportlīdzeklī veic pa maršrutu, kas saskaņots ar dienesta inspektoru un tieši uz galamērķa vietu bez transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas;

6) kautuves īpašnieks vai tā pilnvarota persona cik vien iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par cūku kravas saņemšanu pirms notikuma;

7) pēc cūku izkraušanas no transportlīdzekļa, visu šī transportlīdzekļa aprīkojumu, kas bija kontaktā ar dzīvniekiem vai to izkārnījumiem, un pašu transportlīdzekli mazgā un dezinficē iespējami tuvu dzīvnieku galamērķa vietai dienesta inspektora uzraudzībā;

8) ja cūku pārvadāšanas transportlīdzeklis cieš ceļu satiksmes negadījumā vai notiek kādi citi neparedzami apstākļi, kuru dēļ kravas nodalījums tiek atvērts vai daļēji bojāts, saimnieciskās darbības veicējs, kas veic transportēšanas pakalpojumus, vai tā pilnvarota persona par negadījumu nekavējoties informē dienestu.

Shēma Nr.3

Dzīvu cūku pārvietošana no I riska zonas audzēšanas nolūkā

No kurienes

Uz kurieni

Kur/valsts

Komentāri

I riska zonas novietne

Brīvās zonas novietne
I, II un III riska zonas novietne

LV

Bez nosacījumiem

Brīvās zonas novietne
I, II un III riska zonas novietne

PL, EE, LT

4. un 5. punkts

Brīvās zonas novietne

Citas ES DV, kuras ir brīvas no ĀCM;
Trešās valstis

4. un 5. punkts

 

4. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) cūkas atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no I, II vai III riska zonas; vai
    b) cūkas atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no I, II vai III riska zonas;

2) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām;

3) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri;
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no I, II vai III riska zonas; vai
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no I, II vai III riska zonas;

2) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām;

3) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei.

5. punkts
Cūku kravām, kas tiek nosūtītas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi:
“Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 8. panta 2. punkta prasībām”.

Shēma Nr.4

Dzīvu cūku pārvietošana no III riska zonas tūlītējai kaušanai
(cūkas ir klīniski veselas un novietnē ir ieviestas biodrošības prasības)

No kurienes
(dzīvas cūkas)

Uz kurieni
(uzņēmums)

Kur/
valsts

Komentārs

Papildus atzīšana* (ir/nav nepieciešama)

Produkti

 

Marķējums

Izplatīšanas
galamērķis

III riska zonas novietne

III riska zonas kautuve

 

LV

-

-

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi, gaļas produkti

rombs

III zona LV

 

3. punkts

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi, gaļas produkti

rombs

LV tirgus


9. punkts

+

Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

LV tirgus

8. un 9. punkts

+

Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

ES tirgus;
trešo valstu tirgus**

Šķērsojot I, II riska zonu vai brīvo zonu LV
6., 7. punkts

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi, gaļas produkti

rombs

LV tirgus

Šķērsojot I, II riska zonu vai brīvo zonu LV.
6., 7., 8. un 9. punkts.

+

Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

ES tirgus;
trešo valstu tirgus**

PL, EE, LT

6a., 5a., 2a. un 4a. punkts

Saņēmējvalsts nosacījumi

II riska zonas kautuve

LV

6. un 7.punkts

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi, gaļas produkti

rombs

LV tirgus

6., 7., 8. un 9.punkts

+


Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

ES tirgus; trešo valstu tirgus**

PL, EE, LT

6a., 5a., 2a. un 4a. punkts

Saņēmējvalsts nosacījumi

I riska zonas kautuve

LV

6. un 7.punkts

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti

rombs

LV tirgus

6., 7., 8. un 9.punkts

+

Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

ES tirgus; trešo valstu tirgus**

Brīvās zonas kautuve

LV

6. un 7.punkts

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti

rombs

LV tirgus

6., 7., 8. un 9.punkts

+

Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

ES tirgus; trešo valstu tirgus**

Aizliegums.
No III riska zonas novietnes cūkas nedrīkst pārvietot tūlītējai kaušanai uz:
1) brīvās zonas un I riska zonas kautuvi PL, EE un LT;
2) citām ES DV, kuras ir brīvas no ĀCM.

* - uzņēmumu atzīšana saskaņā ar Lēmuma 2014/709/ES 12. pantu;
** - ievērojot trešo valstu veterinārās (veselības) prasības; gaļas produktu kravai uz trešo valsti ir izsniegts veterinārais veselības sertifikāts.

3. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
vai
    b) nosūtīšanas novietnē atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
2) dienesta inspektors 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas ir paņēmis paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā veicis cūku klīnisko izmeklēšanu atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri.
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
vai
    b) nosūtīšanas novietnē atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;

2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

3) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

6.punkts
Dzīvas cūkas no III riska zonas uz kautuvi tūlītējai nokaušanai atļauts pārvadāt ar dienesta inspektora izsniegtu atļauju, ja III riska zonas atzītās kautuvēs nav pietiekamas kapacitātes šo cūku nokaušanai un:
1) cūkas izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas; vai
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;

2) cūkas atbilst 7.punkta prasībām;

3) cūkas no novietnes bez transportlīdzekļa apstāšanās un dzīvnieku pārkraušanas nosūta tieši uz kautuvi, kas ir atzīta;

4) dienesta inspektors, kas iesaistīts cūku nosūtīšanā un kautuves uzraudzībā, ir informēts par cūku pārvietošanu un informāciju par cūku nosūtīšanu un saņemšanu iegūst kautuvju elektroniskās paziņošanas sistēmā Lauksaimniecības datu centra datubāzē;

5) cūkas, kas kautuvē ievestas no III riska zonas, tur un kauj atsevišķi no citām cūkām, un attiecīgajā dienā kauj tikai cūkas no novietnes, kas atrodas III riska zonā;

6) cūkas uz kautuvi transportē pa maršrutu, kas saskaņots ar dienesta inspektoru, transportlīdzeklis pēc cūku izkraušanas un pirms izbraukšanas no kautuves teritorijas tiek mazgāts un dezinficēts, kā arī, ja nepieciešams, veikta tā dezinsekcija.

7. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana attiecībā uz Āfrikas cūku mēri un klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri;
vai
1) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir veicis cūku pārbaudi. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

2) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

8. punkts
Gaļas produktu kravai uz ES dalībvalsti ir izsniegts iekšējās tirdzniecības veselības sertifikāts atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 599/2004 pielikumam un šī sertifikāta otrajā daļā ir norāde “Produkti atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmumam Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES”.

9. punkts
Svaigas gaļas apstrādei (ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu produkta piesārņošanas risku) piemēro kādu no minētajām apstrādes metodēm:
1) Termiska apstrāde hermētiski noslēgtā traukā ar F0 vērtību 3,00 vai vairāk (F0 vērtību raksturo apstrādes efekts, kas nodrošina baktēriju sporu iznīcināšanu. F0 vērtība 3,00 nozīmē, ka produkta aukstākajā punktā apstrāde ir bijusi pietiekama, lai nodrošinātu līdzvērtīgu efektu, kādu iegūst, produktu apstrādājot 121 °C temperatūrā trīs minūtes ar tūlītēju karsēšanu un atvēsināšanu).

2) Termiska apstrāde vismaz 80 °C temperatūrā. Produkta iekšējā temperatūra apstrādes laikā sasniedz ne mazāk par 80 °C.

3) Termiska apstrāde hermētiski noslēgtā traukā vismaz 60 °C temperatūrā. Apstrādes ilgums nav mazāks par 4 stundām, un vismaz 30 minūtes produkta iekšējā temperatūra sasniedz ne mazāk par 70 °C.

4) Atkaulotai gaļai – vismaz deviņus mēnešus ilga dabiskā fermentācija un nogatavināšana, pēc kuras produkta ūdens aktivitāte (aw) nav augstāka par 0,93 vai vides reakcija (pH) nav lielāka par 6,0.

5) Šķiņķim un filejai – apstrāde, kas ietver dabisku fermentāciju un nogatavināšanu (šķiņķim – ne mazāk par 190 dienām, filejai – ne mazāk par 140 dienām).

6a. punkts
Dzīvas cūkas no III riska zonas uz kautuvi tūlītējai nokaušanai atļauts pārvadāt ar nosūtītājvalsts kompetentās iestādes atbildīgās amatpersonas izsniegtu atļauju, ja III riska zonas atzītās kautuvēs nav pietiekamas kapacitātes šo cūku nokaušanai un:
1) cūkas novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās izvešanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) cūkas atbilst 5a. punkta prasībām;

3) cūkas no novietnes bez transportlīdzekļa apstāšanās un dzīvnieku pārkraušanas pārvieto tieši uz kautuvi, kas ir atzīta;

4) kautuves īpašnieks vai tā pilnvarota persona informē dienesta inspektoru par paredzamo laiku, kurā notiks cūku saņemšana, ja šo cūku  izcelsme ir LT, EE vai PL II vai III riska zona;

5) cūkas, kas kautuvē ievestas no III riska zonas, tur un kauj atsevišķi no citām cūkām. Kaušanas līniju pēc šo cūku kaušanas mazgā un dezinficē;

6) cūkas uz kautuvi transportē pa maršrutu, kas ir saskaņots ar nosūtītājvalsts, saņēmējvalsts un tranzītvalsts kompetentās iestādes atbildīgo amatpersonu. Transportlīdzekli pēc cūku izkraušanas un pirms izbraukšanas no kautuves teritorijas mazgā un dezinficē, un, ja nepieciešams, dezinsekcē.

5a. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;
2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvietošanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana attiecībā uz Āfrikas cūku mēri atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar cūku mēri;
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

3) cūkas ir turētas novietnē, kurā dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis biodrošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

2a. punkts
Pirms cūku pārvadāšanas ir izpildītas šādas prasības:
1) pirms dzīvnieku pārvadāšanas dienests ir izvērtējis Āfrikas cūku mēra izplatīšanās iespējamības riskus, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus biodrošības pasākumus, lai netiktu izplatīta infekcijas slimība, un rezultātā ir pieņemts pozitīvs lēmums dzīvnieku pārvadāšanai, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nenovēro saslimšanas pazīmes ar Āfrikas cūku mēri), kā arī šī pārvadāšana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

2) dienests ir informējis Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvadāšanu, kā arī par to novietņu sarakstu, kuras atbilst 2a. punkta 2) apakšpunkta prasībām;

3) ir nodrošināta virzīšanas procedūra dzīvnieku izcelsmes dalībvalstī, tranzītvalstī un saņēmējvalstī saskaņā 4a. punkta prasībām, un tās darbību uzrauga kompetentās iestādes. Dienests uzrauga, lai 2) apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos tālāk nav atļauts pārvietot uz vēl kādu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

4) pārvadājot dzīvniekus, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvadāšanai, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi:
    “Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 3. pantā minētajām prasībām.”

4a. punkts
Virzīšanas procedūra dzīvu cūku pārvadāšanai atbilst šādiem nosacījumiem:
1) cūku īpašnieks dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu par vēlmi cūkas izvest uz LT, EE vai PL II vai III riska zonās esošu novietni/kautuvi, kurā norāda: informāciju par cūku izcelsmes novietni (atrašanās vieta, novietnes reģistrācijas numurs), cūku skaitu, kategoriju (audzēšanai vai kaušanai), pārvadāšanas maršrutu, transportlīdzekļa veidu un numuru, galamērķa valsti, galamērķa novietni vai kautuvi;

2) katru transportlīdzekli, kas iesaistīts dzīvu cūku pārvadāšanā virzīšanas procedūras ietvaros, reģistrē dienestā;

3) cūku īpašnieks pirms plānotās cūku pārvadāšanas cik iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par plānoto cūku pārvadāšanu;

4) pēc cūku ievietošanas transportlīdzeklī dienesta inspektors kravas nodalījumu noplombē ar plombu. Plombu atļauts atvērt vai aizvietot to ar citu atbilstošu plombu dienesta inspektors;

5) cūku pārvadāšanu no to ievietošanas brīža transportlīdzeklī veic pa maršrutu, kas saskaņots ar dienesta inspektoru un tieši uz galamērķa vietu bez transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas;

6) kautuves īpašnieks vai tā pilnvarota persona cik vien iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par cūku kravas saņemšanu pirms notikuma;

7) pēc cūku izkraušanas no transportlīdzekļa, visu šī transportlīdzekļa aprīkojumu, kas bija kontaktā ar dzīvniekiem vai to izkārnījumiem, un pašu transportlīdzekli mazgā un dezinficē iespējami tuvu dzīvnieku galamērķa vietai dienesta inspektora uzraudzībā;

8) ja cūku pārvadāšanas transportlīdzeklis cieš ceļu satiksmes negadījumā vai notiek kādi citi neparedzami apstākļi, kuru dēļ kravas nodalījums tiek atvērts vai daļēji bojāts, saimnieciskās darbības veicējs, kas veic transportēšanas pakalpojumus, vai tā pilnvarota persona par negadījumu nekavējoties informē dienestu.

Shēma Nr.5

Dzīvu cūku pārvietošana no II riska zonas kaušanai

(cūkas ir klīniski veselas un novietnē ir ieviestas biodrošības prasības)

No kurienes
(dzīvas cūkas)

Uz kurieni
(uzņēmums)

Kur/valsts

Komentārs

Papildus atzīšana (ir/nav nepieciešama)*

Produkti

Marķējums 

Izplatīšanas galamērķis

II riska zonas novietne

 

 

 

 

 

 

 

III riska zonas kautuve

 

LV

3. punkts

 

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti 

 

ovāls

 

LV un ES tirgus; trešo valstu tirgus**

PL, EE, LT

5a., 2a. un 4a. punkts

Saņēmējvalsts nosacījumi 

II riska zonas kautuve

 

 

 

LV

 

 

3. punkts

-

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti 

ovāls

LV tirgus

3. punkts

+

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti 

ovāls

ES tirgus; trešo valstu tirgus**

Bez nosacījumiem un bez specifiskas termiskās apstrādes

-

Svaiga gaļa,
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti 

rombs

LV II zona

8. un 9.punkts

+

Gaļas produkti (ar specifisko termisko apstrādi)

rombs

LV un ES tirgus;
trešo valstu tirgus**

PL, EE, LT

5a., 2a. un 4a. punkts

Saņēmējvalsts nosacījumi

I riska zonas kautuve

LV

3. punkts

+

Svaiga gaļa, 
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti

ovāls

LV un ES tirgus; trešo valstu tirgus**

Brīvās zonas kautuve

LV

3. punkts

+

Svaiga gaļa, 
gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti (bez specifiskās termiskās apstrādes)

ovāls

LV un ES tirgus; trešo valstu tirgus**

Aizliegums.
No II riska zonas novietnes cūkas nedrīkst pārvietot kaušanai uz:
- PL, EE, LT brīvās zonas un I riska zonas kautuvi;
- citām ES DV, kuras ir brīvas no ĀCM

* - uzņēmumu atzīšana saskaņā ar Lēmuma 2014/709/ES 12. pantu;
** - ievērojot trešo valstu veterinārās (veselības) prasības un gaļas produktu kravai uz trešo valsti ir izsniegts veterinārais veselības sertifikāts

3. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas; 
vai 
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvadāšanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri.

3) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē:
    a) atrodas kopš dzimšanas un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas; 
vai 
    b) atrodas ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;
2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;
3) cūkas tur novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

8. punkts 
Gaļas produktu kravai uz ES dalībvalsti ir izsniegts iekšējās tirdzniecības veselības sertifikāts atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 599/2004 pielikumam un šī sertifikāta otrajā daļā ir norāde “Produkti atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmumam Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES”.

9. punkts 
Svaigas gaļas apstrādei (ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu produkta piesārņošanas risku) piemēro kādu no minētajām apstrādes metodēm:
1) Termiska apstrāde hermētiski noslēgtā traukā ar F0 vērtību 3,00 vai vairāk (F0 vērtību raksturo apstrādes efekts, kas nodrošina baktēriju sporu iznīcināšanu. F0 vērtība 3,00 nozīmē, ka produkta aukstākajā punktā apstrāde ir bijusi pietiekama, lai nodrošinātu līdzvērtīgu efektu, kādu iegūst, produktu apstrādājot 121 °C temperatūrā trīs minūtes ar tūlītēju karsēšanu un atvēsināšanu).

2) Termiska apstrāde vismaz 80 °C temperatūrā. Produkta iekšējā temperatūra apstrādes laikā sasniedz ne mazāk par 80 °C.

3) Termiska apstrāde hermētiski noslēgtā traukā vismaz 60 °C temperatūrā. Apstrādes ilgums nav mazāks par 4 stundām, un vismaz 30 minūtes produkta iekšējā temperatūra sasniedz ne mazāk par 70 °C.

4) Atkaulotai gaļai – vismaz deviņus mēnešus ilga dabiskā fermentācija un nogatavināšana, pēc kuras produkta ūdens aktivitāte (aw) nav augstāka par 0,93 vai vides reakcija (pH) nav lielāka par 6,0.

5) Šķiņķim un filejai – apstrāde, kas ietver dabisku fermentāciju un nogatavināšanu (šķiņķim – ne mazāk par 190 dienām, filejai – ne mazāk par 140 dienām).

5a. punkts
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) 15 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas dienesta inspektora uzraudzībā ir paņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem un pārvietošanas dienā veikta cūku klīniskā izmeklēšana attiecībā uz Āfrikas cūku mēri atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar cūku mēri; 
vai
Pārvadājamās cūkas atbilst šādām prasībām:
1) izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvadāšanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas;

2) dienesta inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas atbilstoši Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktai kārtībai. Vizīšu laikā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, klīniski izmeklējot, nav atklātas Āfrikas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts Āfrikas cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

3) cūkas ir turētas novietnē, kurā dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis biodrošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām. 

2a. punkts
Pirms cūku pārvadāšanas ir izpildītas šādas prasības:
1) pirms dzīvnieku pārvadāšanas dienests ir izvērtējis Āfrikas cūku mēra izplatīšanās iespējamības riskus, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus biodrošības pasākumus, lai netiktu izplatīta infekcijas slimība, un rezultātā ir pieņemts pozitīvs lēmums dzīvnieku pārvadāšanai, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nenovēro saslimšanas pazīmes ar Āfrikas cūku mēri), kā arī šī pārvadāšana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

2) dienests ir informējis Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvadāšanu, kā arī par to novietņu sarakstu, kuras atbilst 2a. punkta 2) apakšpunkta prasībām;

3) ir nodrošināta virzīšanas procedūra dzīvnieku izcelsmes dalībvalstī, tranzītvalstī un saņēmējvalstī saskaņā 4a. punkta prasībām, un tās darbību uzrauga kompetentās iestādes. Dienests uzrauga, lai 2) apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos tālāk nav atļauts pārvietot uz vēl kādu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

4) pārvadājot dzīvniekus, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvadāšanai, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi:
    “Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 3. pantā minētajām prasībām.”

4a. punkts
Virzīšanas procedūra dzīvu cūku pārvadāšanai atbilst šādiem nosacījumiem:
1) cūku īpašnieks dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu par vēlmi cūkas izvest uz LT, EE vai PL II vai III riska zonās esošu novietni/kautuvi, kurā norāda: informāciju par cūku izcelsmes novietni (atrašanās vieta, novietnes reģistrācijas numurs), cūku skaitu, kategoriju (audzēšanai vai kaušanai), pārvadāšanas maršrutu, transportlīdzekļa veidu un numuru, galamērķa valsti, galamērķa novietni vai kautuvi;

2) katru transportlīdzekli, kas iesaistīts dzīvu cūku pārvadāšanā virzīšanas procedūras ietvaros, reģistrē dienestā;

3) cūku īpašnieks pirms plānotās cūku pārvadāšanas cik iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par plānoto cūku pārvadāšanu;

4) pēc cūku ievietošanas transportlīdzeklī dienesta inspektors kravas nodalījumu noplombē ar plombu. Plombu atļauts atvērt vai aizvietot to ar citu atbilstošu plombu dienesta inspektors;

5) cūku pārvadāšanu no to ievietošanas brīža transportlīdzeklī veic pa maršrutu, kas saskaņots ar dienesta inspektoru un tieši uz galamērķa vietu bez transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas;

6) kautuves īpašnieks vai tā pilnvarota persona cik vien iespējams laicīgi informē dienesta inspektoru par cūku kravas saņemšanu pirms notikuma;

7) pēc cūku izkraušanas no transportlīdzekļa, visu šī transportlīdzekļa aprīkojumu, kas bija kontaktā ar dzīvniekiem vai to izkārnījumiem, un pašu transportlīdzekli mazgā un dezinficē iespējami tuvu dzīvnieku galamērķa vietai dienesta inspektora uzraudzībā;

8) ja cūku pārvadāšanas transportlīdzeklis cieš ceļu satiksmes negadījumā vai notiek kādi citi neparedzami apstākļi, kuru dēļ kravas nodalījums tiek atvērts vai daļēji bojāts, saimnieciskās darbības veicējs, kas veic transportēšanas pakalpojumus, vai tā pilnvarota persona par negadījumu nekavējoties informē dienestu.