Eiropas Savienības regulas un citi normatīvie akti barības nekaitīguma jomā

Dzīvnieku barības kontrole
Regula 882/2004 par oficiālo pārtikas un barības drošības kontroli. (latviski)(angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (latviski) (angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības (latviski) (angliski)

Komisijas 2012.gada 15.marta Regula (ES) Nr.225/2012, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.183/2005 attiecībā uz to uzņēmumu apstiprināšanu, kas laiž tirgū no augu eļļām iegūtus produktus un tauku maisījumus izmantošanai barībā, un attiecībā uz īpašām prasībām eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu ražošanai, uzglabāšanai, transportēšanai un dioksīna testēšanai

Dzīvnieku barības marķēšana
Regula 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētu organismu ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (latviski) (angliski)

Regula 1831/2003 par dzīvnieku barībā izmantojamām dzīvnieku barības piedevām (latviski) (angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2009 ( 2009. gada 13. jūlijs ) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (latviski) (angliski)

Komisijas 2011. gada 16.jūnija Regula (ES) Nr. 575/2011, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru

Komisijas 2010. gada 26. maija Regula (ES) Nr. 454/2010 par pārejas pasākumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 767/2009 attiecībā uz barības marķēšanas noteikumiem

Komisijas 2010. gada 29. jūnija Regula (ES) Nr. 568/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 III pielikumu attiecībā uz aizliegumu laist tirgū vai izmantot dzīvnieku barošanai proteīna produktus, kuri iegūti no Candida raugveida sēnītēm, kas audzētas uz n-alkāniem

Eiropas Savienības tirgū atļauto barības līdzekļu reģistrs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulas Nr.1829/2003/EK par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (latviski) (angliski)

Komisijas 2004.gada 14.janvāra Regulas Nr.65/2004/EK, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai

Komisijas 2004.gada 6.aprīļa Regulas Nr.641/2004/EK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1829/2003/EK īstenošanas noteikumiem attiecībā uz jaunas ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem (latviski) (angliski)

Dzīvnieku barības piedevas

Regula 1831/2003 par dzīvnieku barībā izmantojamām dzīvnieku barības piedevām (latviski) (angliski)

Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem Dokuments attiecas uz EEZ (latviski) (angliski)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2017/962 (2017.gada 7.jūnijs), ar ko aptur etoksihīna kā barības piedevas visu sugu un kategoriju dzīvniekiem atļauju

Ārstnieciskā un diētiskā dzīvnieku barība

Padomes direktīva (1990. gada 26. marts), ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (90/167/EEK)

Padomes Direktīva 93/74/EEK (1993. gada 13. septembris) par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (latviski) (angliski)

Komisijas Direktīva 2008/4/EK ( 2008. gada 9. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai (latviski) (angliski)

Komisijas Direktīva 2008/38/EK ( 2008. gada 5. marts), ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (latviski) (angliski)

Komisijas Direktīva 2008/82/EK (2008. gada 30. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta nieru darbības uzlabošanai hroniskas nieru mazspējas gadījumā

Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības Dokuments attiecas uz EEZ (latviski) (angliski)

Komisijas Regula (EK) Nr. 141/2007 (2007. gada 14. februāris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati” (latviski) (angliski)

Ģenētiski modificēta dzīvnieku barība

Regula 1829/2003 par ģenētiski modificēto pārtiku un barību (latviski) (angliski)

Regula 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētu organismu ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (latviski) (angliski)

Komisijas 2004.gada 14.janvāra Regulas Nr.65/2004/EK, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai

Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2004 (2004. gada 6. aprīlis) par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 īstenošanas noteikumiem attiecībā uz jaunas ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem, paziņošanu par esošajiem produktiem un tāda ģenētiski modificēta materiāla nejaušu vai tehniski nenovēršamu klātbūtni, par ko saņemts labvēlīgs riska novērtējums (latviski) (angliski)

Dzīvnieku barības higiēna

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības Dokuments attiecas uz EEZ (latviski) (angliski)

Dzīvnieku barības paraugu noņemšana un analīžu metodika

Eiropas Komisijas 2009.gada 27.janvāra Regula (EK) Nr.152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (latviski) (angliski)

Nevēlamās vielas dzīvnieku barībā

Komisijas 2013.gada 6.decembra Regulu (ES) Nr.1275/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz arsēna, kadmija, svina, nitrītu, gaistošās sinepju eļļas un kaitīgu botānisku piemaisījumu maksimālajiem pieļaujamiem daudzumiem

Eiropas Parlamenta un padomes 2002.gada 7.maija direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

Komisijas Regula (ES) Nr.574/2011 (2011.gada 16.jūnijs) ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz nitrīta, melamīna, Ambrosia spp. un konkrētu kokcidiostatu un histomonostatu, kurus pārnes uz barību, maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem un konsolidē I un II pielikumu

Komisijas Regula (ES) Nr.277/2012 (2012.gada 28.marts ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I un II pielikumu attiecībā uz dioksīnu un polihlorbifenilu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem un iedarbības robežlielumiem

Komisijas Regula (ES) Nr.744/2012 (2012.gada 16.augusts ), ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem arsēna, fluora, svina, dzīvsudraba, endosulfāna, dioksīnu, Ambrosia spp., diklazurila un lazalocīda A nātrija sāls daudzumiem un dioksīnu iedarbības robežlielumiem groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK

Komisijas Regula (ES) Nr.107/2013 (2013.gada 5.februāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz melamīna maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem lolojumdzīvnieku konservētā barībā