Dzīvnieku infekcijas slimību saraksts

KOMISIJAS 2018. gada 25. jūlija DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1629, ar ko groza slimību sarakstu, kas dots II pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”)

(Īss apraksts)