Dzīvnieku veselības tiesību akts

EIROPAS PARLAMENTA un PADOMES  2016. gada 9. marta REGULA (ES) 2016/429 
par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”)

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts paredz:

a) tādu slimību, kas rada bažas Savienībai, prioritizēšana un kategorizēšana un pienākumu noteikšana attiecībā uz dzīvnieku veselību (I daļa: 1.–17. pants);
b) slimību agrīna konstatēšana, paziņošana un ziņošana par tām, uzraudzība, izskaušanas programmas un statuss “brīvs no slimības” (II daļa: 18.–42. pants);
c) informētība par slimībām, slimībgatavība un slimību kontrole (III daļa: 43.–83. pants);
d) objektu un pārvadātāju reģistrēšana un apstiprināšana, dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošana un izsekojamība Savienībā (IV daļa: 84.–228. pants; un VI daļa: 244.–248. un 252.–256. pants);
e) dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešana Savienībā un šādu sūtījumu eksportēšana no Savienības (V daļa: 229.–243. pants; un VI daļa: 244.–246. un 252.–256. pants);
f) lolojumdzīvnieku nekomerciāla pārvietošana uz kādu dalībvalsti no citas dalībvalsts vai no trešās valsts vai teritorijas (VI daļa: 244.–256. pants);
g) ārkārtas pasākumi, kas jāveic ar slimību saistītā ārkārtas situācijā (VII daļa: 257.–262. pants).

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts nosaka pienākumus dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Eiropas Komisijai dzīvnieku slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas jomā, kā arī dod tiesības Eiropas Komisijai izdot deleģētos un īstenošanas aktus, lai sasniegtu regulā noteiktos mērķus.

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts nosaka profilakses un kontroles noteikumus attiecībā uz dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem.
 

Dzīvnieku veselības tiesību aktu piemēro:

1)turētiem dzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem (sauszemes dzīvniekiem un ūdens dzīvniekiem);
2) atsevišķu sugu turēto sauszemes dzīvnieku reproduktīvajiem produktiem;
3) dzīvnieku izcelsmes produktiem;
4) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, neskarot noteikumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1069/2009;
5) infrastruktūrai, transportlīdzekļiem, aprīkojumam un visiem citiem infekcijas ceļiem un materiāliem, kas ir vai var būt iesaistīti pārnēsājamu dzīvnieku slimību izplatīšanā.

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts nosaka prasības attiecībā uz turētu sauszemes un akvakultūras dzīvnieku un no tiem iegūto dzīvnieku izcelsmes produktu reģistrēšanu, apstiprināšanu, izsekojamību un pārvietošanu.