Slimību kontroles programmas un ziņošana par slimībām, datorizēta informācijas sistēma

KOMISIJAS 2020. gada 7. decembra ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2002,
ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 piemērot attiecībā uz Savienības līmeņa paziņošanu un Savienības līmeņa ziņošanu par sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz Savienības uzraudzības programmu un izskaušanas programmu iesniegšanas un ziņošanas un statusa “brīvs no slimības” atzīšanas pieteikuma formātiem un procedūrām un attiecībā uz datorizētu informācijas sistēmu

(Īss apraksts)