Pārvietošana Savienībā

Deleģētie akti:
 

  • KOMISIJAS 2020. gada 28. aprīļa DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/990, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasībām, kuras reglamentē ūdensdzīvnieku un no ūdensdzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429

(Īss apraksts)