Izmantošanai pārtikā neparedzētie dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti

2009.gada 16.novembrī Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša L 300./52. sējumā publicēta 2009. gada 21. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1069/2009 (LV, EN), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

2011. gada 26. februāra Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L 54 54.sējumā publicēta 2011. gada 25. februāra Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 142/2011 (LV, EN), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (īstenošanas regula). 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinumi

  1. Scientific Opinion on Lime Treatment of Solid Pig and Poultry Manure
  2. Scientific Opinion on the Neste Oil Application for a new alternative method of disposal or use of Animal By-Products
  3. Scientific Opinion on the abiotic risks for public and animal health of glycerine as co-product from the biodiesel production from Category 1 animal by-products (ABP) and vegetable oils
  4. Scientific Opinion on the evaluation of a new processing method for ABP Category 2 materials of fish origin
  5. Project to study alternatives to carcass destruction systems using the bunker system
  6. Scientific Opinion on Composting and incineration of dead-on-farm pigs

Saistītie dokumenti

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.483/2014 (2014. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret cūku diareju, ko izraisa delta koronavīruss, attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, ievedot Savienībā ar izsmidzināšanu žāvētas cūku izcelsmes asinis un asins plazmu, ko paredzēts izmantot lauksaimniecības cūku barības ražošanā”

Vadlīnijas sertifikācijas procedūru īstenošanai, kas noteiktas Komisijas Regulā  Nr.142 / 2011