Vispārējā likumdošana

LIKUMI

Veterinārmedicīnas likums

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Veterinārārstu sertifikācija, veterinārmedicīniskās prakses darba vietas

Veterinārie fondi - izdevumu budžets (patēriņš) (EN; LV)

 

Veterinārā kontrole

Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumi Nr.146 “Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm

Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumi Nr.147 “Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm

Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumi Nr.143 “Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm

Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumi Nr.142 “Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm” 

 

Veterināro kontroļu finansēšana

Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumi Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”

Oficiālā  kontrole saistībā dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (EN; LV)

 

Veterinārā sertifikācija

Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumi Nr.1121 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei”; Dir. 96/93/EEK

 

Robežšķērsošanas vietas, kurās veic veterināro kontroli

Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm

 

Zemkopības ministrijas rīkojumi

2017. gada 29.novembra rīkojums Nr.164 "Par Veterinārā un pārtikas departamenta atbildībā esošo starpinstitūciju darba grupu izveidošanu"; 1.pielikums; 2.pielikums