Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.11.2019
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

Informatīvais ziņojums „Par projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās”...

Aptauja beidzās 05.12.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Informatīvais ziņojums „Par projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” projektam “Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā” un projektam “Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā” un tā protokollēmuma projekts.
 
Savus iebildumus par minēto Informatīvo ziņojumu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Valdim Pētersonam
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta

Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietniekam
67027511, valdis.petersons[at]zm.gov.lv