Notiks lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu prezentācijas

Notiks lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu prezentācijas

29. novembrī un 6. decembrī Zemkopības ministrijā (ZM) norisināsies lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākumi. Pasākumi abas dienas notiks ZM ēkas 315. telpā, Rīgā, Republikas laukumā 2, sākums pulksten 9.00.

 

29. novembra pasākumā būs iespējams vairāk uzzināt par šādiem pētījumiem:

 

 • Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas;
 • Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos;
 • Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.) izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai;
 • Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana;
 • Graudaugu un rapšu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības;
 • Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā;
 • Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde;
 • Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana;
 • Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu.

 

6. decembra pasākumā būs iespējams vairāk uzzināt par šādiem pētījumiem:

 

 • Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam;
 • Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana;
 • Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos;
 • Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā;
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā;
 • Lauksaimniecības sektora siltumnīcas efekta gāzu un amonjaka emisiju aprēķina metodiku aktualizācija samazinošo pasākumu kvantitatīvas novērtēšanai;
 • Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) sasaiste ar oglekļa piesaisti un tā uzkrāšanu aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un mitrājos;
 • Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei;
 • Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un daudzfunkcionālas izmantošanas zinātniskais pamatojums;
 • Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas ražošanai. 

 

Prezentāciju pasākumu darba kārtības pieejamas ŠEIT.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

 • Publicēts:
  13.11.2018