Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektiem

Valdība otrdien, 26.septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas veiktos grozījumus četros Ministru kabineta noteikumos, kas regulē valsts un ES atbalsta piešķiršanu saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju.

 

Galvenās izmaiņas visos četros noteikumos saistītas ar kompetences un atbildības palielināšanu vietējām rīcības grupām (VRG). Turpmāk, ja VRG pēc projekta izvērtēšanas atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem būs noraidījusi projektu, tad pretendentam šis lēmums būs jāpārsūdz  VRG, nevis Lauku atbalsta dienestā, kā tas bija līdz šim. Atbalsta pretendents VRG lēmumu varēs apstrīdēt mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu VRG lēmējinstitūcijas vadītājam, kurš nodrošinās sūdzības izskatīšanu un pieņems lēmumu par iepriekšējā lēmuma atstāšanu spēkā vai atcelšanu. 

 

Noteikumi noteic, ka izmaiņas projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtībā VRG stāsies spēkā 2018.gada 1.augustā.

 

Noteikumos ir precizēti arī atbalsta saņemšanas nosacījumi, lai uzlabotu ES atbalsta pasākumu īstenošanas efektivitāti.

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"", "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"" un "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    26.09.2017