Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”

Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 10. septembra līdz 2015. gada 9. oktobrim tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 eiro.

 

Pasākuma „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt zvejniecības intereses pārstāvošas biedrības, izņemot biedrības, kas pārstāv komerciālo zveju iekšējos ūdeņos. Pasākumā atbalstīs investīcijas ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā un aprīkojumā, kas sekmē pievienotās vērtības palielināšanu zvejas produktiem, arī to blakusproduktiem un nevēlamajai nozvejai. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

 

Projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai gatavojami saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un 2015. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr. 441 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana””. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. Plašāka informācija par pasākumu un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem pieejama ZM mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļā Zivsaimniecība.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas centos vai LAD klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv. 


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.08.2015