Aicinām izteikt viedokli par kanāliem un caurtecēm, kurās būtu nosakāms pavasara makšķerēšanas aizliegums

Vēlamies informēt, ka Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvajā padomē (turpmāk – padome) tiek apspriests jautājums par pavasara (no 1.marta līdz 30.aprīlim) makšķerēšanas aizliegumu kanālos un caurtecēs  – Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 24.2.apakšpunkts.

 

No makšķernieku sabiedriskajām organizācijām tika saņemts ierosinājums izveidot konkrētu kanālu un caurteču sarakstu, uz kurām minētais aizliegums attiektos, jo mūsu valstī kopumā ir vairāk nekā 100 dažādu kanālu un caurteču, taču, iespējams, ne visās no zivju resursu aizsardzības viedokļa šo aizliegumu būtu lietderīgi saglabāt.

 

Tāpēc, padome, konsultējoties ar tās padomdevējiem - Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu sagatavoja sākotnējo kanālu un caurteču sarakstu, kurās zivju aizsardzības nolūkā varētu tikt noteikts pavasara makšķerēšanas aizliegums, lai nākotnē varētu atcelt patlaban pastāvošo vispārējo aizliegumu visās caurtecēs un kanālos.

 

Šajā sakarā aicinām visus makšķerēšanas lietpratējus, entuziastus, interesentus un konkrēto ūdeņu pārzinātājus, iesūtīt savu viedokli uz e-pastu: inese.bartule@zm.gov.lv līdz š.g. 10.decembrim. Padomes ieskatā būtu ļoti svarīgi noskaidrot, vai sarakstā iekļautie ūdeņi būtu atbilstoši zivju aizsardzības vajadzībām un tāpēc tajā saglabājami, kā arī, vai ir vēl kādi citi – sarakstam pievienojami kanāli vai caurteces.

 

Jau iepriekš pateicamies par jūsu atsaucību un iesaistīšanos normatīvā regulējuma pilnveidošanā!