Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai

Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā “Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  14.pantu.

 

Atbalsta mērķis:
Noteikuma projekta grozījumu mērķis ir precizēt atbalsta saņēmēju loku, atbalstāmās nozares, investīciju aizdevumu nosacījumus, aizdevuma nodrošinājuma prasības, kā arī garantijas apjomu. 

 

 

Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 „ Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” (turpmāk – noteikumu projekts) noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. panta 12., 13. un 14. punktā noteiktos ierobežojumus. 

 

 

Stimulējoša ietekme:
Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar noteikumu projekta 22. punktu.

 

 

Cita informācija:
Tiek palielināts SA.40455 iepriekš paziņotais budžets, pārējie atbalsta shēmas ietvaros saskaņotie nosacījumi ar Eiropas Komisiju paliek nemainīgi.
Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108. panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. 
Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2. panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar noteikumu projekta 9. punktu.
Atbalsts tiks piešķirts ievērojot Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 5.punkta a) apakšpunktu.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 
 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 2.punkta c) apakšpunktā un 4.punktā noteiktās prasības par informācijas publicēšanu. 

 

  1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)

 

Valsts līmeņa juridiskais atbalsts