Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi.

Papildus informācija pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” (turpmāk – pasākums) apakšpasākuma „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” aktivitātē „” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014[1] 34. pantu.

 Atbalsta mērķis:

Latvijas iestādes informē, ka atbalsta mērķis - meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana. Pasākumā atbalstītās darbības meža bojājumu profilaksei ir vērstas uz ārējo faktoru ietekmes samazināšanu uz mežaudzēm. Kā arī ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās pēc vēja un uguns postījumiem, kaitēkļu un slimību bojājumiem cietuša meža potenciāla atjaunošana. Šādos gadījumos būtiski ir veicināt mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanu. Biežākās dabas katastrofas Latvijā, kuru ietekmē tiek iznīcinātas mežaudzes ir vējgāzes, vējlauzes, snieglieces un snieglauzes. Pasākumā atbalstītās darbības meža bojājumu atjaunošanai ir vērstas uz ārējo faktoru ietekmes samazināšanu uz mežaudzēm.

Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte:

Latvijas iestādes apliecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” atbalsts tiks piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 34. panta 5.punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētajām darbībām.

Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu projektā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi”, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 34. panta 12.punktā noteikto apjomu.

Stimulējoša ietekme:

Latvijas iestādes apliecina, ka tiek izpildīti Regulas (ES) Nr. 702/2014 34. pantā paredzētie nosacījumi.

Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsta shēma netiks uzsākat pirms Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanas.

Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 9.3.apakšpunktu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 53.punktu.

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsts paredzēts profilaksei un meža atjaunošanai pēc bojājumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi”.

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”
  2. Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” īstenošanai”
  3.  Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
  4. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Ministru kabineta noteikumi Nr.455

Ministru kabineta noteikumi Nr.381

 


[1] Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193).