Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

Papildus informācija „Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  24. pantu.


1)     Atbalsta mērķis:
Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku darbspēju noteikšanu, starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu (turpmāk – pasākums) organizēšanu un dalību tajos, lai popularizētu ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 24.pantu. Atbalstu lauksaimniecības primārajiem ražotājiem paredzēts sniegt natūrā.

2)     Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””:
96.2 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai, lai segtu regulas Nr. 702/2014 24.panta 4.punktā un 5.punkta „a” apakšpunktā minētās izmaksas – ne vairāk kā 23 356 euro vienai piensaimniecības, liellopu gaļas ražošanas, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības, briežkopības un truškopības nozares organizācijai.

3)    Stimulējoša ietekme:
Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” 8.9.apakšppunktu.

4)    Cita informācija:
Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 7.punktu.
Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu, to nosaka Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 8.11.1.apakšpunkts.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats

 


[1] Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)