Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

Papildus informācija pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” (turpmāk – apakšpasākums) saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1 39. pantu.


1)     Atbalsta mērķis:
Latvija informē, ka atbalsta mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
Lai veicinātu privāto mežu ilgtspējīgu attīstību, liela nozīme ir kvalitatīvām konsultācijām, ko par meža apsaimniekošanas jautājumiem var saņemt meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji. Turklāt, ņemot vērā arī pieaugošo klimata pārmaiņu ietekmi, aizvien nozīmīgāka kļūst sagaidāmo riska faktoru izvērtēšana un ilgtermiņa plāni to mazināšanai, kā arī zināšanas par pasākumiem, kā uzlabot mežaudžu pielāgošanos pārmaiņām un palielināt CO2 piesaisti.
Apakšpasākuma ietvaros plānotās individuālās konsultācijas palīdzēs risināt šīs problēmas un uzlabot saimniecību, uzņēmumu un (vai) ieguldījumu ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

2)    Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte:
Latvijas iestādes apliecina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”” IV.nodaļai atbalsts tiks piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 39.panta 7.punktā minēto atbalsta apmēru.

3)    Stimulējoša ietekme:
Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”” 14.1.apakšpunktu.

4)    Cita informācija:
Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 107.panta 3. punkta „c” apakšpunktu un kad tai tiks piešķirta Eiropas Komisijas identifikācijas numurs.
Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”” pielikumu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 53.punktu.
Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
 

Valsts līmeņa juridiskais pamats


1  Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193).