Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem

Papildus informācija „ Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  31. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

Atbalsta mērķis ir atbalstīt lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes pētījumus, lai nodrošinātu efektīvāku lauksaimniecības produkcijas ražošanu – izturīgāku šķirņu selekcionēšanu, nepieciešamo barības vielu izpēti un slimību apkarošanu. 

 

Atbalstu piešķirs dotācijas veidā saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 31. pantu pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, kas atbilst definīcijai saskaņā ar regulasNr.702/2014 2.panta 50.punktam.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Saskaņā ar valsts juridisko pamatu:

Atbilstoši regulas Nr.702/2014 31.panta 7.punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem no šādām ar sadarbību un pētniecības pasākumiem saistītām attiecināmām izmaksām:

1. lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem saistītajām izmaksām 

1.1. darba samaksai, tai skaitā nodokļu samaksai;

1.2. izmēģinājumu lauku ierīkošanai;

1.3. analīžu veikšanai un pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei;

1.5. šo noteikumu 7. pielikuma 3. punktā minētajam pētījumam, arī datortehnikas un programmatūras iegādei un darba samaksai, tai skaitā nodokļu samaksai, – līdz 85 procentiem no tāmē paredzētās kopējās summas.

 Attiecināmās izmaksas tiek paredzētas saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 31. panta 6.punktu, savukārt atbalsta intensitāte tiek paredzēta saskaņā ar 7.puntku 100% apmērā.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar valsts juridisko pamatu, kur noteikts, ka atbalsta izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc iesnieguma iesniegšanas vai pēc Komisijas regulas Nr. 702/2014 31. panta 3. punktā minētās informācijas publicēšanas par attiecīgo zinātnes projektu.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas. 

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Latvijas iestādes valsts juridiskajā pamatā noteikušas, ka atbalsta saņēmējs vienas darbdienas laikā pēc pētījuma pārskata apstiprināšanas Zemkopības ministrijā atbalsta pasākuma rezultātus publicē savā tīmekļa vietnē un nodrošina bezmaksas projekta rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats

Valsts līmeņa juridiskais pamats - zinātnes projekti

Pielikums 7

Pielikums 9

 

 1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)