Atbalsts lauksaimniecības produktu pieejamības informēšanas pasākumu digitālās platformas izstrāde

Papildus informācija „ Atbalsts lauksaimniecības produktu pieejamības informēšanas pasākumu digitālās platformas izstrāde” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  24. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

Atbalsta mērķis ir nodrošināt digitālās platformas izstrādi lauksaimniecības produktu pieejamības informēšanas pasākumiem.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Saskaņā ar juridiskā pamata projekta  41.3  punktu atbalstu piešķir atbilstoši regulas Nr. 702/2014 24. panta 2. punkta “b” apakšpuntā un 5.punkta “a” apakšpuntā minētajām attiecināmajām izmaksām 100 procentu apmērā.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar juridiskā pamata projekta 41.4  un 41.5  punktu, kur noteikts, ka lai saņemtu atbalstu, pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (6.1 pielikums) un detalizētu izdevumu tāmi par plānotajām izmaksām, savukārt, Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 41.4 punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā un 2. panta 14) punktā noteiktajiem nosacījumiem, tiks izslēgti no atbalsta shēmas.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam pretendentam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Latvijas iestādes apņemas nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)