Atbalsts par fitosanitāro pasākumu izpildi

Papildus informācija „ Atbalsts par fitosanitāro pasākumu izpildi” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141 26. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

Atbalsta mērķis ir kompensēt lauksaimniekiem radušos zaudējumus par fitosanitāro pasākumu izpildi bakteriālās iedegas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et.al. apkarošanai un izplatības ierobežošanai.
Atbalstu piešķirs dotācijas veidā saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 26. pantu.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:
Saskaņā ar valsts juridisko pamatu:
Atbilstoši regulas Nr.702/2014 26.panta 13.punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem zaudējumus par fitosanitāro pasākumu izpildi.
Erwinia amylovora (Bakteriālās iedegas) radīto zaudējumu aprēķins, kas ir iekļauts juridiskajā pamatā ir veikts pamatojoties uz LLKC izstrādāto „Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai 2006.gadā”. Šis aprēķins nepārsniedz  2018.gada bruto seguma aprēķinu.
Kompensācijas apmērs tika aprēķināts ņemot vērā zaudējuma summu, kas rodas audzētajam iznīcinot inficētos vai potenciāli inficētos augus, nepārsniedzot šo augu tirgus vērtību atbilstošajā augšanas stadijā.
Komercdārzos, ražojošajos dārzos, piemājas dārzos un stādaudzētavās esošo augu izmaksu aprēķins tika veikts atbilstoši šādām pozīcijām:

 

Vidējā auga cena + stādīšanas izmaksas + uzturēšanas izmaksas

 

Stādīšanas izmaksās tika ietverti izdevumi par bedru izrakšana, augsnes uzlabošanu, augu iestādīšanu, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un citiem attiecināmajiem izdevumiem, kas rodas stādīšanas un audzēšanas vietas labiekārtošanas laikā. Uzturēšanas izmaksās tika ietverti izdevumi par mēslošanu, ravēšanu, laistīšanu, vainagu veidošanu, augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un citiem attiecināmajiem izdevumiem, kas radušies laika posmā līdz auga izaudzēšanai atbilstoši augu kategorijām (juridiskā pamata pielikums).

Augošam dekoratīvajam augam tādam kā pīlādzim, vilkābelei, klintenei un citiem izmaksu aprēķins tika veikts atbilstoši šādām pozīcijām:

 

Vidējā auga cena + stādīšanas izmaksas

 

3) Stimulējoša ietekme:

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar valsts juridisko pamatu, kur noteikts, ka atbalsta izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc iesnieguma iesniegšanas.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas.

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem.

Nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

Latvijas iestādes valsts juridiskajā pamatā noteikušas, ka atbalsta saņēmējs vienas darbdienas laikā pēc pētījuma pārskata apstiprināšanas Zemkopības ministrijā atbalsta pasākuma rezultātus publicē savā tīmekļa vietnē un nodrošina bezmaksas projekta rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas.

 


1 Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)

Saistītie dokumenti