Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām

Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā Nr. SA.41399„Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 36. pantu.
 

Grozījumu mērķis
Budžeta palielinājums Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam M12 “Kompensācijas maksājums NATURA2000 meža teritorijām”:

 

Tika veikti uzlabojumi platību identificēšanai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kas veicina atbalsta pretendentu pieteikšanos kompensācijas maksājumam, jo, atverot Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu, atbalsta pretendents uzreiz var redzēt savā īpašumā esošās atbalsttiesīgās platības un to ierobežojumu (līdz šim īpašniekam šo informāciju vajadzēja zināt, piesakoties atbalstam), tādējādi palielinās atbalstam pieteikto platību apjoms, kas pārsniedz sākotnēji plānoto.
 

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam noteiktais sasniedzamais rādītājs platībām, par kurām tiek piešķirts atbalsts, ir 40 000 ha. Atbalstam 2018. gadā pieteikti un apmaksāti 44,3 tk. ha, kas ir 111% no Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam mērķa. Pasākuma ietvaros paredzētais finansējums ir pietiekams, lai esošā apjomā apmaksātu atbalstam deklarētās platības (līdz perioda beigām ir rezervēts viss publiskais finansējums, ievērojot līdzšinējo tendenci atbalstīto platību pieaugumam par ~6,5 % gadā un izmaksātos vidēji 3,5 milj. EUR gadā), tomēr tas nav pietiekams, lai apmaksātu platību pieaugumu šajā pasākumā. Vērtējot ikgadējo platību pieaugumu, indikatīvi līdz perioda beigām papildus būtu nepieciešami 2 milj.EUR.
 

Ņemot vērā, ka pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts/kompensācija mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, ir būtiski nodrošināt atbalsta nepārtrauktību līdz plānošanas perioda beigām, paredzot valsts papildu finansējumu pasākuma īstenošanai. Valsts papildu finansējums Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam M12 “Kompensācijas maksājums NATURA2000 meža teritorijām” plānots 2020. un 2021. gadam 2 mij.EUR.
 

Cita informācija
Grozījumi atbalsta shēmā Nr. SA.41399 „Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām” plānotie grozījumi attiecas tikai uz budžeta palielinājumu citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek mainīti.

 

Atbalsts šīs shēmas grozījumu gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108. panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.
 

 Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsta shēmas grozījumi netiks uzsākti pirms Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu apstiprināšanas.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats