Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām

Papildus informācija „Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  36. pantu.

Atbalsta mērķis

Mērķis ir kompensēt zaudējumus, kas rodas mežu apsaimniekotājiem (tiesiskajiem valdītājiem) par meža teritorijām, kurās ir tādi saimnieciskās darbības ierobežojumi kā aizliegta mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, vai aizliegta galvenā cirte, vai aizliegta kailcirte, un kuras iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – Natura 2000) sarakstā atbilstoši un noteikta atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un, kas atrodas mikroliegumā atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 30. panta 6. punkta „b” apakšpunktam ārpus Natura 2000 teritorijas vai – ja Natura 2000 aizsardzības režīms nenodrošina sugas vai biotopa aizsardzību – Natura 2000 teritorijā, un mikroliegums ir noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte

Latvijas iestādes apliecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta projektu „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 56. un 62.punktu tiks nodrošināts, ka atbalsta gadījumā Regulas (ES) Nr. 702/2014 36. panta 5.punktā minētajām atbalsttiesīgajām meža platībām atbalsta maksimāla suma nepārsniegs Regulas (ES) Nr. 702/2014 36. panta 6.punkta minēto apjomu.

Stimulējoša ietekme

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 26. Un 58.punktu.

Cita informācija

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.
Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsta shēma netiks uzsākat pirms Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanas.
Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta projektu „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā 61.6.apakšpunktu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 53.punktu.
Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

1) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
2) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats