Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem

Papildus informācija par pasākumu „Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  25. pantu.


1)     Atbalsta mērķis:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gad 29.augusta sēdē (prot. Nr.42 1.§) apstiprināto rīkojuma Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu periodā no 2017.gada 29.augusta līdz 30.novembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija spēcīgo lietavu un to radīto plūdu skartajās Vidzemes, Sēlijas un Latgales administratīvās teritorijas 29 novados. Lauksaimniekiem, kam spēcīgajās lietavās un plūdos ir gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi, stādījumi, sagatavotais siens un bišu dravas, līdz 2017.gada 2.oktobrim bija jāpiesakās platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (turpmāk – LLKC) vai Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot aizpildītu informācijas veidlapu papīra formā.  Par izpostītajām lauksaimniecības platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, LAD un LLKC informācijas veidlapas pieņēma līdz 15. oktobrim.
Kopumā LLKC un LAD apsekoja 2935 lauksaimnieku pieteiktās platības. Pēc apsekošanas par plūdos pilnībā bojā gājušiem ir atzīti 73 tūkst. ha lauksaimniecības sējumu un stādījumu, 13 tūkst. tonnas siena, 16 bišu saimes un stādījumi 850 m² segto platību. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 25.pantu. Atbalstu lauksaimniekiem sniegs dotācijas veidā.

 

2)     Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:

Kopējie neiegūtie zaudējumi applūdušajos reģionos lauksaimniekiem ir 37,3 milj.euro. Datus zaudējumu aprēķinam atbilstoši Regulas Nr.702/2014 25.panta 6.punktam iesniedza LLKC. Savukārt ieguldījumu zaudējumi lauksaimniekiem ir 19,9  milj.euro. Latvijas iestādes lauksaimniekiem kompensācijās plāno izmaksāt 14,9 milj.euro. Atbalsta intensitāte nepārsniegs 72%. Katram pretendentam, kura platības nav apdrošinātas atbilstoši Regulas Nr.702/2014 9.punktam, atbalsta apmērs tiks samazināts par 50%.

 

 3)    Stimulējoša ietekme:

Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. panta 5.punkta c) apakšpunkts paredz, ka šai kategorijai stimulējošā ietekme nav prasīta vai tiek uzskatīts, ka tai tā piemīt.

 

4)    Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.
Saskaņā Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 5.punkta b) apakšpunkta i) punktā noteikto, šim atbalstam nevērtē uzņēmuma atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam.
Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats