Atbalsts tirgus veicināšanai

Papildus informācija „Atbalsts tirgus veicināšanai” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1  24. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu. Atbalsts paredzēts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 24. pantu. Atbalstu paredzēts sniegt natūrā par Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stenda organizēšanu starptautiskajā izstādē "Internationale Grüne Woche Berlin".

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Saskaņā ar juridiskā pamata projekta 193.1.apakšpunktu un 199.punktu atbalstu piešķir 100 procentu apmērā Agroresursu un ekonomikas institūtam.

 

Attiecināmās izmaksas: 

1) kopstenda organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumi:

- kopstenda platības nomas maksa;

- kopstenda izveidošanas, transportēšanas, uzstādīšanas un demontēšanas izmaksas;

- izdevumi par precēm un pakalpojumiem kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai;

- izdevumi par izstādes materiālu transportēšanu;

- kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšanas izmaksas;

- izdevumi par informatīvo materiālu sagatavošanu;

- izdevumi par informācijas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā;

- izdevumi par institūta darbinieku komandējumiem (darba braucieniem), kas saistīti ar kopstenda darbības nodrošināšanu;

2) administratīvie izdevumi (nepārsniedzot 15 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas): projekta vadības atlīdzības izmaksas par projektā veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā par projekta dokumentācijas nodrošināšanu, kā arī projekta iepirkumu organizēšanu un kontroli, darba devēja sociālais nodoklis, biroja, sakaru un transporta izmaksas.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar juridiskā pamata projekta 8.9.apakšppunktu, kur noteikts, ka šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir ievērojot regulas Nr.702/2014 6.panta 2.punktu.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši pretendenti tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas. 

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam pretendentam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Latvijas iestādes apņemas nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats (vispārīgie nosacījumi)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atbalsta pasākuma apraksts)

 

 

Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)