Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģisko lauksaimniecības produktu aprite

Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 

Komisijas Regula(EK) Nr.889/2008 (2008.gada 5 septembris) ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu(EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu 

Bioloģisko lauksaimniecības produktu  imports no trešajām valstīm

Komisijas Regula (EK) Nr.1235/2008 (2008.gada 8.decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.834/25007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm