Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Piešķiršanas nosacījumi

BSA par liellopiem var saņemt, ja lauksaimnieka īpašumā ir vismaz 1 atbalsttiesīgs liellops un:

•    Par gaļas šķirnes vai kombinētās (piena–gaļas) šķirnes liellopiem vai krustojumā ar šo šķirņu dzīvnieku iegūtajiem liellopiem:

o    teli – sieviešu kārtas liellopu, kas vēl nav atnesusies, kārtējā gada laikā saimniecībā ir sasniegusi 16 mēnešu vecumu un ir turēta 6 mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā;

o    bulli vai vērsi, kas kārtējā gada laikā saimniecībā sasniedzis 16 mēnešu vecumu un ir turēts 6 mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā

o    zīdītājgovi, ko neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai, un kura ir turēta lauksaimnieka ganāmpulkā 6 mēnešus pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 15. maija

•    ja tas dzīves laikā ir reģistrēts un apzīmēts un par to ir sniegta informācija normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā

Kādas apzīmēšanas un reģistrēšanas prasības jāizpilda par liellopiem?

Liellopu uzskata par pareizi apzīmētu un reģistrētu, ja izpildītas šādas regulas Nr. 1760/2000 prasības:

•    Liellops ir apzīmēts ar 2 krotālijām 20 dienu laikā pēc piedzimšanas vai ievešanas no ES trešās valsts;

•    Liellops vienmēr ir apzīmēts ar 2 krotālijām, izņemot gadījumu:

o    Ja liellopam ir pazaudēta 1 krotālija un tas joprojām ir identificējams pēc saimniecības dzīvnieku reģistra vai LDC reģistra, vai

o    Ja ganāmpulkā tas ir tikai viens liellops vienā laikposmā ar pazaudētām abām krotālijām, tas joprojām ir identificējams pēc saimniecības dzīvnieku reģistra vai LDC reģistra un dzīvnieka turētājs var pierādīt, ka jau ir sācis rīkoties, lai labotu situāciju, pirms paziņots par pārbaudi uz vietas;

•    7 dienu laikā LDC ir paziņots par jebkādu dzīvnieka pārvietošanu uz saimniecību vai no tās, par piedzimšanu un nāves gadījumu

•    Kārto aktualizētu saimniecības dzīvnieku reģistru un informāciju par katru notikumu ar dzīvnieku ir reģistrēta tajā 3 dienu laikā, bet šo par BSA saņemšanas nosacījumu pārkāpumu uzskata, ja:

o    Neatbilstības saimniecības dzīvnieku reģistrā konstatētas vismaz divās pārbaudēs 24 mēnešu periodā par vienu un to pašu liellopu.

Atbalsttiesīgās liellopu šķirnes ir noteiktas MK noteikumu Nr. 126. 12. pielikumā

Atbalsta likme:

Atbalsta likmi attiecīgajā gadā aprēķina, dalot maksimālo brīvprātīga saistītā atbalsta apmēru par liellopiem ar liellopu skaitu, kas attiecīgajā gadā dod tiesības saņemt atbalstu.

Provizoriskā likme 2015. gadā: ~85 euro/dzīvnieku

Maksimālās BSA par liellopiem likmes no 2015.–2020., euro/dzīvn.: