Bulgārijas prezidentūra

Bulgārijas prezidentūras prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar tās vadmotīvu: "Esam stipri vienotībā". Prezidentūra strādās, lai rastu konkrētus risinājumus, kā izveidot stingrāku, drošāku un solidārāku Eiropu.


Nākamajos sešos mēnešos prezidentvalsts koncentrēsies uz četrām galvenajām jomām: Eiropas nākotne un jaunieši, Rietumbalkāni, drošība un stabilitāte, un digitālā ekonomika.


Lauksaimniecības jomā Bulgārijas prezidentūras uzsvars likts uz Kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2020. gada modernizāciju un vienkāršošanu, kā arī uz lauksaimniecības budžetu daudzgadu finanšu shēmā.


Veterinārajā jomā Bulgārijas prezidentūra pievērsīs uzmanību ilgtspējīgai dzīvnieku veselības pārvaldībai. Šajā kontekstā īpaša uzmanība tiks pievērsta savvaļas dzīvniekiem, apsverot tādus jautājumus kā novērošana, kontrole, ekonomiskā ietekme, medību prakse, reģionālā sadarbība un stratēģijas, lai panāktu visaptverošu un integrētu pieeju dzīvnieku veselības pārvaldības uzlabošanai ES.


Bulgārijas prezidentūras prioritāte veterinārajā jomā ir dzīvnieku labturības tēma, īpašu uzmanību pievēršot dzīvnieku labturībai pārvadāšanas laikā. Diskusijas par spēkā esošo tiesību aktu saskaņotu īstenošanu būs svarīga Bulgārijas programmas sastāvdaļa. Konference par šo tēmu notiks galveno veterinārārstu sanāksmēs Bulgārijā 2018. gada aprīlī.


Tāpat Bulgārijas prezidentūra turpinās iepriekšējo prezidentūru darbu saistībā ar priekšlikumu regulai par veterinārajām zālēm un ārstniecisko barību, lai Padomē un starpiestāžu sarunās panāktu pēc iespējas lielāku progresu.


Fitosanitārajā jomā tiks turpināta gatavošanās ārkārtas situācijām un kompetento valsts iestāžu kapacitātes stiprināšana saistībā ar nesenajiem ES tiesību aktiem par augu veselību un oficiālo kontroli.


Pārtikas jomā Bulgārijas prezidentūra turpinās rūpīgi sekot lauksaimniecības situācijai tirgū, jo īpaši tādās jutīgās nozarēs kā piens un piena produkti, liellopu gaļa, cūkgaļa un vistas gaļa, augļi un dārzeņi. Uzmanība tiks pievērsta cenu attīstībai un ražošanas līmenim cukura nozarē pēc kvotu režīma atcelšanas.


Balstoties uz Igaunijas prezidentūras darbu, Bulgārijas prezidentūra centīsies panākt Padomes sākotnējo nostāju par priekšlikumu regulai par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, lai turpinātu veiksmīgas trialoga sarunas ar Eiropas Parlamentu.


Zivsaimniecības jomā Bulgārijas prezidentūra strādās pie daudzgadu pārvaldības plāniem Atlantijas okeāna rietumu daļā un Vidusjūras rietumu ūdeņos, kā arī pie tiem plāniem, kas vēl nav noslēgti un tiek apspriesti Padomē un Eiropas Parlamentā.


Plānotas sarunas par tehnisko pasākumu priekšlikumu un priekšlikumu regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas Konvencijas apgabalā.


Tāpat, Bulgārijas prezidentūras laikā notiks pirmā viedokļu apmaiņa par priekšlikumu regulai par kopējo pieļaujamo nozveju un kvotām.


Svarīga prioritāte Bulgārijas prezidentūrā ir kopējās zivsaimniecības politikas ārējā dimensija. Tiks izskatīti problēmjautājumi, kas skar ES dalību ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumos un reģionālajās zivsaimniecības pārvaldības organizācijās.


Mežsaimniecības jomā plānots pieņemt Padomes secinājumus, sagatavojot ES dalību ANO Mežsaimniecības foruma 13. sesijai (UNFF). Prezidentūra turpinās diskusijas par to, kā atjaunot sarunas par juridiski saistošu nolīgumu par mežiem.


Klimata jomā tiks aktīvi strādāts, lai īstenotu Parīzes Klimata nolīguma noteikumus. 2018. gadā Bulgārijas prezidentūra veiks tehniskā rakstura sagatavošanas darbus ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām valstu konferencei.