De minimis

De minimis ir atbalsts, kas netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu, un to drīkst izmaksāt pēc vienkāršotiem noteikumiem.

 

Lauksaimniekiem vai zvejniecības un akvakultūras nozarē iesaistītajām personām ir iespējams saņemt šo atbalstu saskaņā ar šādām de minimis atbalsta regulām:

 

1) lauksaimniecības nozarē – ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) un Komisijas 2019. gada 21.februāra Regula Nr. 2019/316 ar ko groza Regulu Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2019. gada 22. februāris, Nr. L 51), un kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts var piešķirt vienam vienotam uzņēmumam jebkurā fiskālo trīs gadu periodā, nedrīkst pārsniegt 25 000 eiro;

 

2) zvejniecības un akvakultūras nozarē – ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190), un kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts var piešķirt vienam vienotam uzņēmumam jebkurā fiskālo trīs gadu periodā, nedrīkst pārsniegt 30 000 eiro;

 

3) pārējās nozarēs – ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352), un kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts var piešķirt vienam vienotam uzņēmumam jebkurā fiskālo trīs gadu periodā, nedrīkst pārsniegt 200 000 eiro.

 

Par atbalstu, kas pārsniedz de minimis maksimālo augšējo robežu trīs gadu periodā, ir jāpaziņo Eiropas Komisijai, un to nedrīkst piešķirt, pirms Eiropas Komisija šo atbalstu nav atzinusi par saderīgu ar iekšējo tirgu atbilstoši Līgums par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punktam.

 

Piešķirtais kopējais bruto de minimis atbalsts jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā nedrīkst pārsniegt 200 000 eiro. Summā tiek ieskaitīts viss de minimis atbalsta apmērs, ko saistībā ar de minimis shēmu ir saņēmis uzņēmums, – nelauksaimnieciskais (saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013), lauksaimnieciskais (saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013) un zvejniecības un akvakultūras (saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 717/2014) de minimis atbalsts.

 

De minimis atbalstu var paredzēt kā tiešos maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas), nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā veiktos pasākumus, valsts vai pašvaldības galvojumu, kredītu procentu likmju subsidēšanu, valsts vai pašvaldības ieguldījumu komercsabiedrībā, parādu norakstīšanu, preferenciālo likmju noteikšanu valsts komercsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošanu par cenu, kas ir zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšanu par cenu, kas ir augstāka par tā tirgus vērtību, kā arī citu finansiālo palīdzību, ko piešķir vai sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem. Attiecīgajā atbalsta programmā ir atrodama piebilde, ka šo atbalstu uzskaita kā de minimis atbalstu.

 

Ar de minimis atbalstu tiek īstenotas arī tādas programmas, kuru ieviešana nav iespējama saskaņā ar ES atbalsta regulām vai pamatnostādnēm, jo tāda veida atbalsts ES atbalsta regulās vai pamatnostādnēs netiek paredzēts (kredītprocentu daļēja dzēšana apgrozāmajiem līdzekļiem vai nodokļu atlaides).

 

Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka de minimis atbalsta uzskaites kārtību:

1) Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

 

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas rokasgrāmata atbalsta saņēmējiem.