Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts

“Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" 

(LIFE OrgBalt) (LIFE18CCM/LV/001158)

Pētījuma aktualitāte

 

2018. gada 28. novembrī EK publicēja paziņojumu “Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” (turpmāk – Paziņojums). Paziņojums ietver redzējumu par visas tautsaimniecības nozares un visus sabiedrības slāņus aptverošām ekonomiskajām un sabiedrības pārveidēm, kas vajadzīgas, lai līdz 2050. gadam ES sasniegtu SEG neto emisiju nulles līmeni jeb klimatneitralitāti. 

 

Paziņojumā uzsvērts, ka valstu rīcībpolitikām jāveicina ES pienesumu Parīzes nolīguma ilgtermiņa temperatūras mērķa īstenošanā, proti, saglabāt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu būtiski mazāku par 2oC salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un censties temperatūras kāpumu ierobežot līdz 1,5oC salīdzinājumā ar pirmsindustrālā laikmeta līmeni.  Par EK paziņojumu tika sagatavota Latvijas Republikas pozīcija un tajā teikts, ka Latvija kopumā piekrīt, ka būs svarīgi turpināt nodrošināt oglekļa dioksīda piesaisti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā, lai spētu daļēji kompensēt to SEG emisiju apjomu, kuru nebūs iespējams samazināt (enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un rūpnieciskās ražošanas sektoros un ķīmisko vielu izmantošanā). 

 

LIFE OrgBalt Projekta īstenošanas laikā Zemkopības ministrija kopā ar projekta sadarbības partneriem mēģinās rast kompleksus risinājumus, lai sniegtu ieguldījumu klimatneitralitātes sasniegšanā.

 

Jaunumi

 

Par projektu

 

 

Kontaktpersona ZM
Kristīne Sirmā
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības
Nodaļas vadītāja
E-pasts: kristine.sirma[at]zm.gov.lv 
Tālrunis: 29178894

 

Vairāk informācijas OrgBalt mājaslapā: https://www.orgbalt.eu/

 

Informācija satur tikai LIFE OrgBalt Projekta īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.