ES-27 Lauksaimniecības ministru kopīgais paziņojums par nepieciešamo rīcību COVID-19 krīzei Eiropas līmenī

ES-27 Lauksaimniecības ministru kopīgais paziņojums par nepieciešamo rīcību COVID-19 krīzei Eiropas līmenī, saskaņā ar Kopējo lauksaimniecības politiku

 

Īrijas, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas lauksaimniecības ministri ar Horvātijas atbalstu:

 

Atzīst COVID-19 krīzes ietekmi uz visiem Eiropas pilsoņiem;

 

Uzsver, ka mūsu kopīgā neatliekamā prioritāte šajā sabiedrības veselības ārkārtas situācijā ir cilvēku dzīvības un veselības aizsardzība;

 

Uzsver lauksaimnieku un plašākas lauksaimniecības pārtikas nozares nozīmīgo lomu pārtikas drošības un pārtikas piegādes nodrošināšanā Eiropā šīs krīzes laikā, kā arī būtisko ietvaru, ko nodrošina Kopējā lauksaimniecības politika (KLP), un nepieciešamību pēc spēcīgas KLP nākotnē;

 

Aicina visas dalībvalstis sadarboties Eiropas solidaritātes garā;

 

Ar bažām ņem vērā COVID-19 krīzes ietekmi uz lauksaimniecības pārtikas nozari, kas dažās apakšnozarēs jau ir nozīmīga;

 

Uzskata, ka vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekme varētu būt nopietna un ilgstoša Eiropas lauksaimniekiem, pārtikas rūpniecībai un lauku ekonomikai;

 

Atzinīgi vērtē solidaritāti, kas parādīta līdzšinējā Eiropas reakcijā, tostarp izmantojot jauno pagaidu valsts atbalsta sistēmu, pamatnostādnes robežu pārvaldībai un darba ņēmēju brīvai kustībai un divus “Investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu” posmus, kas ietver zināmu elastību KLP shēmu ieviešanā;

 

Uzskata, ka tomēr joprojām ir nepieciešami steidzami papildu atbilstoši un saprātīgi pasākumi, kas šajā laikā jāaktivizē saskaņā ar KLP.

 

Tāpēc kā lauksaimniecības ministri mēs aicinām Komisiju sekmēt:

 

  • Kopējās tirgus organizācijas (TKO) regulā paredzēto pasākumu īstenošanu, tostarp jo īpaši atbalstu privātai uzglabāšanai, lai atbalstītu tās nozares, kurās ir novērtēti nozīmīgi tirgus traucējumi un cenu ietekme, kā arī ārkārtas atbalstu lauksaimniekiem visvairāk skartajās nozarēs saskaņā ar TKO regulas 219. un 221. pantu;

 

  • Visu nozaru pastāvīgu novērošanu un uzraudzību nākamajā periodā, ar gatavību nepieciešamības gadījumā ieviest papildu TKO pasākumus;

 

  • Tūlītējas turpmākas elastības palielināšanu dalībvalstīm zem abiem KLP pīlāriem, tostarp attiecībā uz agrākiem maksājuma datumiem, vēl augstākām avansa likmēm par ieviestajām, īpašu pasākumu aktivizēšanu lauku attīstības programmās, un pārbaužu uz vietas un administratīvo pārbaužu ieviešanu, nemazinot kontroles sistēmas efektivitāti;

 

  • Pastāvīgu, spēcīgu un koordinētu Eiropas reakciju, kas visiem mūsu pilsoņiem parāda būtisko lomu, kāda ir Eiropas lauksaimniekiem un plašākai lauksaimniecības pārtikas nozarei, reaģējot uz COVID-19, kā arī KLP spēcīgumu, atbalstot nodrošinātību ar pārtiku, vides aizsardzību un dinamiskas lauku teritorijas šajā kritiskajā laikā un turpmāk.

 

  • Eiropas lauku saimniecību gatavību tikt galā ar COVID-19 krīzi, kā arī citām pašreizējām un nākotnes problēmām, ieskaitot klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

 

 

2020. gada 16. aprīlī