ES skolu apgādes programma

Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu

 

 

Zemkopības ministrija, ieviešot Eiropas Savienības normatīvos aktus, īsteno Eiropas Komisijas atbalsta programmu skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu jeb skolu apgādes programmu

 

Skolu apgādes programma darbojas no 2017./2018. mācība gada, apvienojot divas iepriekš atsevišķas atbalsta programmas – “Skolas piens” un “Augļi skolai”.  

 

Skolu apgādes programma dod iespēju dalībvalstīm, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu un savus budžeta līdzekļus, nodrošināt pirmsskolas un skolas vecuma bērniem bezmaksas augļus, dārzeņus un pienu. 

 

Skolu apgādes programmas mērķi ir sniegt ieguldījumu veselīga uztura paradumu veidošanā, veicināt svaigu produktu patēriņu, izglītot bērnus un viņu ģimenes locekļus par veselīga uztura un dzīvesveida nozīmi, par lauksaimniecisko ražošanu un ar to saistītiem aspektiem, vides aizsardzību utml. 

 

Skolu apgādes programmas ietvaros pirmsskolu un 1.-9. klases izglītojamie var 3 reizes nedēļā saņemt bezmaksas augļu, dārzeņu un piena porciju. Produktu izdale sākas oktobrī. Vienas porcijas lielums ir vismaz 100 grami augļu vai dārzeņu un 150 ml – 250 ml piena. 

 

Skolu apgādes programmas ietvaros atbalstu var saņemt par šādu produktu piegādi izglītojamiem:

Svaigi augļi – āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes;

Svaigi dārzeņi – burkāni, ķirbji, kolrābji, kāļi, kāposti vai šo produktu asorti;

Pasterizēts piens bez saldinātājiem, aromatizētājiem u.c. piedevām. 

 

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem, ievērojot integrētās audzēšanas prasības vai atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām par zaļās krāsas norādes lietošanu. Savukārt pasterizētam pienam jābūt ražotam atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. Produktu transportēšanas attālums no ražošanas vietas līdz izglītības iestādei nedrīkst pārsniegt 300 kilometrus. 

 

Produktu piegādi un izdali nodrošina atbalsta pretendents atbilstoši tam piešķirtajām skolu apgādes tiesībām katram produkta veidam katrai izglītības iestādei. Apgādes tiesību apmēru katrai izglītības iestādei aprēķina Lauku atbalsta dienests, balstoties uz izglītojamo skaitu iestādē un vienam izglītojamam paredzēto finansējumu. Tādējādi tiek nodrošināta efektīva piešķirtā ES finansējuma izlietošana. 

 

Papildus produktu bezmaksas izdalei, būtisks skolu apgādes programmas elements ir papildu izglītojošie un informējošie pasākumi, kas dalībvalstīm jāīsteno, lai veicinātu atbalsta programmas mērķu sasniegšanu. Pasākumi var tikt veidoti un īstenoti par dažādām ar programmas mērķiem saistītām tēmām, proti, veselīgs uztur un tā paradumi, lauksaimnieciskā ražošana, bioloģiskā lauksaimniecība, reģionam raksturīgi produkti, vides aizsardzības aspekti, cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu utml.

 

Programmas īstenošanai Eiropas Komisija katrai dalībvalstij nosaka ES atbalsta aploksni, ko dalībvalstis var papildināt ar nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem. 

 

Programmas tiesiskais pamats ir šādi ES normatīvie akti: 

Padomes 2013. gada 16. decembra regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju;

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007;

Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu;

Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/40 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014;

 

Latvijā skolu apgādes programma ir ieviesta ar Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”, kā arī Zemkopības ministrija 2017. gada 19. jūlijā ir apstiprinājusi stratēģiju programmas īstenošanai 6 gadu laikposmā “Plāns programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un pienu īstenošanai Latvijā 2017./2018. – 2022./2023. mācību gados”.

 

Atbalsta programmas nosacījumu un stratēģijas izstrādē, kā arī programmas īstenošanas uzraudzībā Zemkopības ministrija iesaista LAD, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un Slimību profilakses un apkarošanas centru, kā arī pēc nepieciešamības tiek iesaistīti sociālie partneri. 

 

Programmu Latvijā administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Plašāka informācija par programmas administrēšanu, pieteikšanos dalībai programmā un cita informācija saistībā ar programmu ir pieejama:

Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē 

Skolu apgādes programmai veltītajā tīmekļvietnē 

 

Ministrijas kontaktpersona:

Inga Orlova

Inese Ozola

Dace Freimane