Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem”

Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.49408 (2017/XA) „Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  25. pantu.

 

1)     Atbalsta mērķis:

Saskaņā ar Krīzes vadības padomes 2017. gada 14. novembra ārkārtas sēdes protokolu (prot. Nr.4 1.§) tika atzīts, ka lauksaimniecības nozarē ir valsts mēroga dabas katastrofa rudens lietavu un plūdu izraisīto seku dēļ. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā septembrī bija 129,4 mm, kas ir 95% virs mēneša normas, bet oktobrī bija 114,3 mm, kas ir 58% virs mēneša normas (72,2 mm), kā rezultātā visā Latvijas teritorijā tika apgrūtināta vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu novākšana un tika zaudēta daļa no ražas. Grozījums atbalsta shēmā SA.49408 (2017/XA) „Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem” paredzēts kā vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu kultūraugu nenovāktās ražas daļēja kompensācija. Atbalstu sniegs saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 25.pantu. Atbalstu lauksaimniekiem izmaksās dotācijas veidā.

 

2)     Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:

Lietavu un plūdu izraisīto seku dēļ 2017. gadā lauksaimniekiem tika radīti zaudējumi 81 milj.euro apmērā, t.sk.:

37,3 milj.euro apmērā lauksaimniekiem spēcīgo lietavu un to radīto plūdu skartajās Vidzemes, Sēlijas un Latgales administratīvās teritorijas 29 novados, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2017. gada 25. oktobra rīkojums Nr.617, par 2017. gada augusta lietavās un plūdos bojā gājušo sējumu, stādījumu kultūraugiem un sienu (turpmāk – Rīkojums Nr.617), kuros gāja bojā 73.tūkst.ha lauksaimniecības kultūraugu sējumi un stādījumi un par kuriem izmaksātas kompensācijas 14,9 milj. eiro apmērā.

43,7 milj.euro apmērā lauksaimniekiem pārējā Latvijas teritorijā saistībā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem septembrī un oktobrī, zaudējot daļu no vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu kultūraugu ražas. 

 

Latvijas iestādes plāno vēl papildus izmaksāt daļēju kompensāciju 4,4 milj. euro apmērā par vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu kultūraugu platībām.  Atbalsts paredzēts kultūraugiem, kuru novākšanas periodā visā Latvijas teritorijā tika konstatēts pārmērīgs nokrišņu daudzums. Minētā apstākļa dēļ valsts atbalsts nav paredzēts par ziemāju platībām, jo augustā, kad tika novākta lielākā daļa ziemāju graudaugi, netika konstatēts pārmērīgs nokrišņu daudzums, izņemot novadus, uz kuriem attiecas Rīkojumu Nr.617. 

 

Valsts atbalsts netiks, piešķirts par platībām, par kurām jau ir saņemta kompensācija saskaņā ar Rīkojumu Nr.617.

 

 3)    Stimulējoša ietekme:

Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. panta 5.punkta c) apakšpunkts paredz, ka šai kategorijai stimulējošā ietekme nav prasīta vai tiek uzskatīts, ka tai tā piemīt.

 

4)    Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108. panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.

 

Atbalsts tiks piešķirts ievērojot Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 5.punkta b) apakšpunktu.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem saskaņā ar Padomes 2015. gada 13.jūlija Regulu (EK) Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 4.punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats