Grozījumi atbalsta shēmā SA.41387 (2015/XA) “Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei

Papildus informācija „ Grozījumi atbalsta shēmā  SA.41387 (2015/XA) “Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  17. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un modernizējot ražošanas tehnoloģiju.

 

Atbalstu piešķirs dotācijas veidā saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 17. pantu.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Saskaņā ar valsts juridisko pamatu, attiecināmās izmaksas tiek paredzētas saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 17. panta 5.punktu, savukārt atbalsta intensitāte tiek paredzēta saskaņā ar 8. puntka  c) apakšpunktu.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar valsts juridisko pamatu, kur noteikts, ka atbalsta izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc iesnieguma iesniegšanas.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1.panta 6. punkta c) apakšpunktā un 2. panta 14) punktā noteiktajiem nosacījumiem, tiks izslēgti no atbalsta shēmas. 

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Atbalsta shēmas grozījums attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā ,kā arī budžetu un atbalsta shēmas ilgumu. Citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)