Horvātijas prezidentūra

2020. gada 1. janvārī sākās Horvātijas prezidentūra ES Padomē. 

 

Viena no Horvātijas prezidentūras prioritātēm būs turpināt darbu, lai panāktu savlaicīgu vienošanos par Kopējo lauksaimniecības politiku (turpmāk- KLP) pēc 2020. gada, kas pozitīvi ietekmēs ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un dzīves kvalitāti lauku apvidos. Jaunās KLP ietvaros īpašs uzsvars tiks likts uz ģimenes saimniecībām un jaunajiem lauksaimniekiem, ilgtspējīgu vides pārvaldību, kā arī bioekonomikas un viedo ciematu koncepcijas nostiprināšanu. Prezidentūra arī organizēs ministru konferenci, lai veicinātu politiku, kas atbalsta ģimenes saimniecības, kā arī  konferenci bioekonomikas koncepta popularizēšanai. 
Lai nodrošinātu ES lauksaimniecības politikas nepārtrauktību un atvieglotu pāreju uz jauno budžeta periodu, prezidentūra strādās pie KLP pārejas regulām. 

 

Notiks intensīvas sarunas ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 2021.-2027. gadam,  uzsverot mazapjoma piekrastes zvejniecības sociālekonomisko nozīmi un ilgtspēju, kas ir piekrastes un salu kopienu ilgtspējas stūrakmens. Efektīva uzraudzība un kontrole ir galvenie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ES zvejas pārvaldību, tāpēc Horvātijas prezidentūra mēģinās panākt progresu diskusijās par zvejas kontroles regulas priekšlikumu.

 

Horvātijas prezidentūras laikā tiks uzsvērta mežsaimniecības loma, īpaši tās pozitīvā ietekme uz klimata pārmaiņām. Reaģējot uz problēmām ar ko saskaras mežsaimniecība, prezidentūra turpinās diskusijas par jauno ES Meža stratēģiju pēc 2020. gada. 

 

Horvātijas prezidentūra strādās, lai sasniegtu vienādu augu aizsardzības līmeni visā ES un vienādus nosacījumus Eiropas ražotājiem un tirgotājiem. Uzsvars tiks likts uz to, lai veicinātu kopīgus ES nosacījumus, kas saistīti ar augu materiāla ražošanu, pārbaužu veikšanu, paraugu ņemšanu, importu, augu materiālu apriti un sertifikāciju, kā arī kaitēkļu apkarošanu, izskaušanu un informācijas apmaiņu. Tāpat Starptautiskā augu veselības 2020. gada ietvaros norisināsies virkne pasākumu.

 

Pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības jomā, prezidentūra turpinās diskusijas par dzīvnieku slimību profilaksi, kontroli un izskaušanu Eiropas līmenī. Patērētāju aizsardzības un pārtikas drošības jautājumi tiks diskutēti Eiropas zaļā kursa un “No lauka līdz galdam” (Farm to fork) stratēģijas ietvaros.