Kāda ir Zemkopības ministrijas loma LIFE OrgBalt Projektā?

LIFE OrgBalt Projekta ietvaros Zemkopības ministrija strādās pie klimata pārmaiņu samazinošu pasākumu ietveršanas nacionālās un reģionālās stratēģijās un rīcības plānos ar mērķi sniegt ieguldījumu ZIZIMM un lauksaimniecības sektora klimata mērķu sasniegšanā periodā pēc 2020. gada. Klimata pārmaiņu samazinošo pasākumu identificēšanas un novērtēšanas pamatā būs starpsektoriālas sadarbības veicināšana un lēmumu pieņemšanas rīka izstrāde par auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanu.

 

Zemkopības ministrija LIFE OrgBalt Projektā būs atbildīga par:

1) mērķauditoriju iesaistīšanas un sadarbības modeļa izstrādi. Galvenās LIFE OrgBalt Projekta mērķa grupas ir valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, attīstības plānotāji, privātpersonas, kam pieder zeme, lauksaimnieki, mežsaimnieki, saistītās nevalstiskās organizācijas, zinātniskās organizācijas u.c. Projekta pasākumi uzlabos visu iesaistīto mērķgrupu kapacitāti dabas resursu pārvaldībā, ievērojot ilgtspējīgas un integrētas saimniekošanas pamatprincipus;

2) iegūto zināšanu izplatīšanu un priekšlikumu sagatavošanu atlasīto klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu iestrādei visa veida saistošajos plānošanas dokumentos;

3) sadarbību ar ES institūcijām.