Kāda ir Zemkopības ministrijas loma projektā?

Zemkopības ministrija (ZM) ir iesaistīta projekta pasākumos, kas noteikti, lai īstenotu vienu no projekta mērķiem – samazināt ūdensobjektos augu barības vielu un citu piesārņotāju daudzumu no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ieplūdes samazināšanai. 
 

Projekta sākuma fāzē plānoti sagatavošanās pasākumi, pēc tam turpinot īstenot projektu ar ieviešanas pasākumiem. Sagatavošanās pasākumu laikā paredzēts veikt lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā piesārņojuma avotu novērtējumu atlasīto riska ūdensobjektu sateces baseinu teritorijās, kā arī izstrādāt praktiskas rekomendācijas un tehniskos risinājumus zaļās infrastruktūras un videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu ierīkošanai atlasīto riska ūdensobjektu lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās. Projekta turpinājumā plānoti demonstrējumi par augu barības vielu samazināšanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības. Demonstrējumiem paredzēts izveidot un nodrošināt zaļās infrastruktūras darbību, kā arī veikt videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu izbūvi un uzturēšanu atlasīto riska ūdensobjektu lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās. Nobeigumā tiks sagatavots pārskats par demonstrācijām un ieteikumi nepieciešamajiem pasākumiem augu barības vielu samazināšanai upju baseinu apsaimniekošanas plānos.
 

Projekta rezultāti dos informāciju, kas nepieciešama turpmākas veiksmīgas un efektīvas politikas plānošanā ūdeņu aizsardzībai no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes piesārņojuma ar augu barības vielām. Tāpat projekta laikā tiks izstrādāti un izvērtēti priekšlikumi iespējamiem atbalsta pasākumiem Kopējās lauksaimniecības politikā plānošanas periodam pēc 2027. gada, lai uzlabotu un nodrošinātu mērķtiecīgāku atbalsta ieguldījumu ilgtspējīgās lauksaimniecības praksēs, kas mazinātu lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības radīto piesārņojumu ūdensobjektos.