Kādās jomās jāievēro SA prasības?

Savstarpējā atbilstība aptver LLVN un obligātās pārvaldības prasības sekojošās jomās (Regulas Nr. 1306/2013 II pielikums):

I VIDE, KLIMATA PĀRMAIŅAS, ZEMES LABI LAUKSAIMNIECĪBAS APSTĀKĻI

1.    Ūdens resursi

2.    Augsne un oglekļa krāja

3.    Bioloģiskā daudzveidība

4.    Ainava, minimālais apsaimniekošanas līmenis

II SABIEDRĪBAS VESELĪBA, DZĪVNIEKU VESELĪBA UN AUGU VESELĪBA

5.    Pārtikas nekaitīgums

6.    Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija

7.    Dzīvnieku slimības

8.    Augu aizsardzības līdzekļi

III DZĪVNIEKU LABTURĪBA

9.    Vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem

10.    Teļu labturības prasības

11.    Cūku labturības prasības