Kāds ir LIFE OrgBalt Projekta mērķis?

LIFE OrgBalt Projekta vispārējais mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšana ZIZIMM sektorā, īstenojot inovatīvus siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšanas pasākumus auglīgās organiskajās augsnēs, aramzemēs, zālājos un meža zemēs.

 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ZIZIMM sektorā Baltijas un Ziemeļvalstīs ir objektīva organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaite, kā arī SEG emisiju prognožu un klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ietekmes modelēšana pie dažādiem zemes izmantošanas un klimata pārmaiņu scenārijiem ES un globālā līmenī piemērojamu stratēģiju izstrādāšanai, lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

 

Tādēļ Projekta mērķis tiks sasniegts: 

1) uzlabojot SEG emisiju koeficientus un datus par barības vielām bagāto organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju novērtēšanai un prognozēšanai;

2) identificējot un demonstrējot ilgtspējīgākos klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumus, kas piemērojami ar barības vielām bagātās organiskās augsnēs; 

3) piedāvājot instrumentus un vadlīnijas identificēto risinājumu īstenošanai nepieciešamo politiku izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai.