Kapitālsabiedrības

Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība Zemkopības ministrijā

 

 

Informācija par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes locekļu amatu kandidātu atlases procesa rezultātiem 

 

 

 

Informācija par valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa kandidātu atlases procesu vakantā valdes locekļa amatam uz 09.11.2018.

 

 

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Zemkopības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja uz 01.09.2022.

 

akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

Firma: akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

Juridiskā adrese: Vaiņodes 1, Rīga, LV –1004, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.: 67610015, lvm[at]lvm.lv, www.lvm.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR  355 728 573

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis: īstenot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, palielinot meža produktivitāti un oglekļa piesaisti augošajā koksnē un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs, kā arī veicināt noteikto valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, attīstot tehnoloģijās un zinātnes sasniegumos balstītu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

 

Gada pārskati:

20212021 (konsolidētais)

20202020 (konsolidētais)

2019; 2019 (konsolidētais)

2018; 2018 (konsolidētais)

2017; 2017 (konsolidētais)

20162016 (konsolidētais)

2015

Dividendes: Valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 71 380 295 EUR

Sadalītās dividendes 71 380 295 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 110 439 387 EUR

Citas ziņas:

SIA „Jaunmoku pils”: ir AS „Latvijas valsts meži” meitas uzņēmums, apmaksātais pamatkapitāls veido EUR 1 620 936. Akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” pieder 100%  kapitāla daļu.

Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta lēmumu (prot. Nr.45 40.§) nolemts: ievērojot valsts intereses un pamatojoties uz Meža likuma 4.panta otro daļu, saglabāt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jaunmoku pils" akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" meitas uzņēmuma statusā.

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” AS „Latvijas valsts meži” līdzdalība  sastāda 40%, jeb pieder kapitāla daļas EUR 566 872

AS „Latvijas valsts meži” ir AS „Latvijas Finieris” akciju daļu turētāja ar tiesībām palielināt līdzdalību līdz 10% saskaņā  2011.gada 26.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.265 un  Ministru kabineta  2012.gada 15.augusta rīkojumu Nr. 393 „Par līdzdalības palielināšanu””. AS „Latvijas valsts meži” akciju daļa sastāda EUR 880 000 (jeb 0,99067% no apmaksātā pamatkapitāla). 

Ar Ministru kabineta 2022.gada 18.augusta rīkojumu Nr.553 "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"" nolemts saglabāt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"", ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"" lielo nozīmi Latvijas meža politikas īstenošanā un meža un saistīto nozaru attīstībā, kā arī ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošanā.

 

 

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV –1010, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.67027587, fakss 67027190, info[at]zmni.lv, www.zmni.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 3 422 006

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis: īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.

 

Gada pārskati:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 10 893 EUR

Sadalītās dividendes 10 893 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 3,001 milj. EUR

Cita informācija: Ministru kabinets 2017. gada 17. janvārī (prot.Nr.3 28.§)nolēma saglabāt līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.


 

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Meliorprojekts”

Firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meliorprojekts”

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV –1039, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.67551620, 67552287, fakss 67551660, meliorproj[a]meliorprojekts.lv, www.meliorprojekts.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 115 691

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem.

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Vispārējais stratēģiskais mērķis: sekmēt dabas kapitāla saglabāšanu, palielināšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas atbalstīšanu, tirgus nepilnības apstākļos nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošus izpētes un projektēšanas pakalpojumus meliorācijas un plūdu risku pārvaldības jomā.

 

Gada pārskati:

2021

2020, Neatkarīgu revidentu ziņojums

2019

2018

2017

2016

2015

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas - 0 EUR

Sadalītās dividendes - 0 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 180 965 EUR

Cita informācija: Ministru kabinets 2017. gada 24. janvārī (prot.Nr.4 35.§) nolēma līdz 30.12.2019. saglabāt līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts", ievērojot tās nozīmi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības līdzsvarošanā, lauksaimniecības un meža nozares attīstībā, kā arī ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā saistībā ar klimata pārmaiņām un tirgus nepilnību novēršanu attiecīgajā nozarē.

 

 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3018, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr. +371 63050220, llkc[at]llkc.lv, www.llkc.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 139 326

Valsts līdzdalības apmērs: 99,32%, jeb 1 131 580 kapitāldaļas

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem

Vispārējais stratēģiskais mērķis - būt par neatkarīgu, profesionālu un sabiedrībai pieejamu lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju un izglītības uzņēmumu Latvijā ar daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas tīklu, kas aptver visu valsts teritoriju un sniedz zināšanas par videi nekaitīgu un produktīvu lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, lauku bioekonomikas attīstību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību.

 

Gada pārskati:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 9442 EUR

Sadalītas dividendes 9837 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 4 323 561 EUR

Citas ziņas: ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 898  (prot. Nr. 78 32. §) “Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" un vispārējo stratēģisko mērķi" nolemts  saglabāt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".

 

 

akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”

Firma: akciju sabiedrība „ Attīstības finanšu institūcija Altum”

Juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV – 1050, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.: 67774010, fakss: 67820143, e-pasts altum[at]altum.lv , www.altum.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 204 862 333

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

30 %, jeb 61 458 700 akciju turētājs ir Zemkopības ministrija

Citas ziņas: saskaņā ar akcionāru reģistru 40 %, jeb 81 944 933 akciju turētājs ir Finanšu ministrija un 30 %, jeb 61 458 700 akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija

 

Informāciju sagatavoja:
Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašumu nodaļas vecākā eksperte T.Rasnača
t.67027517; Tamara.Rasnaca[at]zm.gov.lv