Kas ir kultūraugs?

Kultūraugu dažādošanas prasības piemērošanas nolūkā atsevišķs kultūraugs ir:

•    Atšķirīgas ģints kultūraugs, kas definēta kultūraugu botāniskajā klasifikācijā;

•    Kultūraugs, kas pieder pie kādas no krustziežu (Brassicaceae), nakteņu (Solanaceae) un ķirbjaugu (Cucurbitaceae) dzimtas sugām;

•    Papuvē esoša zeme;

•    Stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi;

•    Ziemāju kultūraugus un pavasara kultūraugus uzskata par atšķirīgiem kultūraugiem, pat ja tie pieder pie vienas ģints;

•    Audzējot divus vai vairākus kultūraugus atsevišķās rindās, katru kultūru uzskaita par atsevišķu kultūru, ja tā aizņem vismaz 25 % no šīs platības;

•    Platībās, kurās tiek audzēta galvenā kultūra ar otras kultūras pasēju, uzskata, ka platību aizņem tikai galvenā kultūra;

•    Platības, kurās ir iesēts sēklu maisījums, neatkarīgi no maisījumā iekļautajiem kultūraugiem uzskata par platībām, kas aizņemtas ar vienu kultūraugu.

 

Kultūraugu saraksts dažādošanas vajadzībām noteikts MK noteikumu Nr. 126. 9. pielikumā

!    Āboliņš un stiebrzāles maisījumā ir uzskatāms par zālāju kultūraugu dažādošanas prasības piemērošanas nolūkā un atbilstīgs regulas Nr. 1307/2013 44.4.d.pantam

!    Tīrsējā sēta āboliņa un lucernas platības, kas deklarētas kā ENP, var uzskatīt gan par atsevišķu kultūraugu saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 44.4. pantu vai arī kā zālāju saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 44.4.d. pantu. LAD, kad rēķinās kultūraugu daļas dažādošanas prasības izpildes nolūkā, pārbaudīs vai lauksaimnieks izpilda dažādošanas prasību, pie nosacījuma, ja āboliņš un lucerna ir atsevišķs kultūraugs vai kā zālājs. Ja izpildīsies viens no gadījumiem, tad prasību uzskatīs par izpildītu.

 

Kā rīkoties, ja tiek audzēti citi kultūraugi, kas nav atrodami sarakstā?

Vienotajā iesniegumā tie jādeklarē ar nosaukumu “Pārējie citur neminēti kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē” (kods 872) vai "Dažādi kultūraugi nelielā platībā” (kods 811).

Pēc LAD pieprasījuma jāiesniedz papildu deklarācija, norādot informāciju par katru kultūraugu un tā aizņemto platību atsevišķi.