Konkursa "Sējējs - 2013" nolikums

1.pielikums
Zemkopības ministrijas
2013.gada 7.maija
rīkojumam Nr.82

Konkursa „Sējējs – 2013”

NOLIKUMS

I. Konkursa būtība

Konkurss „Sējējs – 2013” (turpmāk – konkurss) ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

II. Konkursa norise

2. Konkurss notiek šādās grupās:

2.1. lopkopība;

2.2. augkopība;

2.3. lauksaimniecības kooperatīvs;

2.4. lauku attīstības projekts:

2.4.1. lauksaimniecībā;

2.4.2. inovācijās;

2.4.3. pārtikas ražošanā;

2.5. gada LEADER grupa;

2.6. ģimene lauku sētā;

2.7. jaunais veiksmīgais zemnieks;

2.8. rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks;

2.9. zinātne lauku attīstībai;

2.10. par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

3. Par konkursa dalībnieku grupā „Lopkopība” un „Augkopība” var būt juridiska persona vai fiziska persona:

3.1. kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu;

3.2. kura reģistrēta vai atzīta Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) kā pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums (ja attiecināms);

3.3. kura sev piederošās lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, ganāmpulkus un dzīvniekus ir reģistrējusi „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) (ja attiecināms);

3.4. kuras ganāmpulkā tiek veikta pārraudzība un kurā ir vismaz 10 liellopu vienības uz pieteikšanās brīdi (ja attiecināms);

3.5. kuras ganāmpulks ir brīvs no valsts uzraudzībā esošām infekcijas slimībām un nav veterināro ierobežojumu saistībā ar infekcijas slimību apkarošanu (ja attiecināms);

3.6. kuras ieņēmumi (atskaitot valsts un Eiropas Savienības atbalstu) no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 80% no saimniecības kopējiem ieņēmumiem;

3.7. kura pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

3.8. kuras apsaimniekotajās zemes platībās nav dedzināta kūla;

3.9. kuras apsaimniekotajās zemes platībās nav pieļauta latvāņu izplatība.

4. Par konkursa dalībnieku grupā „Lauksaimniecības kooperatīvs” var būt lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība:

4.1. kura izveidota un reģistrēta atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam;

4.2. kura atbilst un ir izvērtēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.73 „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”;

4.3. kura reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu.

5. Par konkursa dalībnieku grupā „Lauku attīstības projekts lauksaimniecībā” var būt juridiska persona:

5.1. kura ir realizējusi projektu (realizētais projekts ir pilnībā apmaksāts) Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumu (izņemot pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”) ietvaros;

5.2. kuras neto apgrozījums ir vismaz 10 tūkstoši latu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu vai Gada ienākuma deklarāciju, atskaitot valsts un ES atbalsta maksājumus);

5.3. kuras ieņēmumi (atskaitot valsts un ES atbalstu) no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 80% no saimniecības kopējiem ieņēmumiem (atskaitot valsts un ES atbalstu);

5.4. kura reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu;

5.5. kura pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

5.6. kuras apsaimniekotajās zemes platībās nav dedzināta kūla;

5.7. kuras apsaimniekotajās zemes platībās nav pieļauta latvāņu izplatība.

6. Par konkursa dalībnieku grupā „Lauku attīstības projekts inovācijās” var būt juridiska persona:

6.1. kura ir realizējusi projektu (realizētais projekts ir pilnībā apmaksāts) Latvijas lauku attīstības programmas 2007. –2013.gadam pasākumu ietvaros par:

6.1.1. jaunu produktu radīšanu, kas ietver preces un pakalpojumus, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids;

6.1.2. jaunu tehnoloģiju ieviešanu, kas ir būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana projekta realizētājam nodrošina jaunu produktu ražošanu;

6.2. kura, īstenojot projektu, ir sasniegusi projektā noteiktos mērķus;

6.3. kura, īstenojot projektu, radījusi jaunas darba vietas;

6.4. kura pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

6.5. kura reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu.

7. Par konkursa dalībnieku grupā „Lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā” var būt juridiska persona:

7.1. kura realizējusi projektu (realizētais projekts ir pilnībā apmaksāts) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros;

7.2. kura reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu;

7.3. kura pēdējā kalendārā gada laikā nav sodīta par pārkāpumiem pārtikas aprites jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

8. Par konkursa dalībnieku grupā „Gada LEADER grupa” var būt vietējā rīcības grupa:

8.1. kura aktīvi darbojas vismaz trīs gadus;

8.2. kura ir veikusi pilnu norēķinu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) konstatētajām neattiecināmajām izmaksām darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai (uz pieteikuma iesniegšanas brīdi);

8.3. kura ir izveidojusi interneta mājaslapu;

8.4. kura ir saņēmusi pozitīvu LAD atzinumu par darbību noteiktā teritorijā.

9. Par konkursa dalībnieku grupā „Ģimene lauku sētā” var būt vienas ģimenes apsaimniekota lauku saimniecība:

9.1. kura veic pastāvīgu saimniecisko darbību;

9.2. kura reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu;

9.3. kura pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

9.4. kuras apsaimniekotajās zemes platībās nav dedzināta kūla;

9.5. kuras apsaimniekotajās zemes platībās nav pieļauta latvāņu izplatība;

9.6. kura sev piederošās lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, ganāmpulkus un dzīvniekus ir reģistrējusi LDC (ja attiecināms);

9.7. kurai PVD nav konstatējis pārkāpumus par izmaiņām un notikumiem ganāmpulkā, dzīvnieku reģistrā (ja attiecināms);

9.8. kuras ganāmpulks ir brīvs no valsts uzraudzībā esošām infekcijas slimībām un nav veterināro ierobežojumu saistībā ar infekcijas slimību apkarošanu (ja attiecināms);

9.9. kura nav bijusi konkursa „Sējējs” laureāte vai veicināšanas balvas saņēmēja.

10. Par konkursa dalībnieku grupā „Jaunais veiksmīgais zemnieks” var būt zemnieku saimniecību īpašnieki vai tiesiskie valdītāji:

10.1. kuru vecums nepārsniedz 40 gadus;

10.2. kuriem ir atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība;

10.3. kuru ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas pārsniedz pusi no kopējiem ienākumiem;

10.4. kuri saimniecībā saimnieko vismaz pēdējos 2 gadus, bet ne vairāk kā 5 gadus, un kuru darbība saistīta ar:

10.4.1. lauksaimniecisko ražošanu, kas pamatojas uz labas lauksaimniecības prakses nosacījumu ievērošanu;

10.4.2. apkārtējās vides sakārtošanu.

10.5. kuru saimniecība reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu;

10.6. kuri pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

10.7. kuru apsaimniekotajās zemes platībās nav dedzināta kūla;

10.8. kuru apsaimniekotajās zemes platībās nav pieļauta latvāņu izplatība.

11. Par konkursa dalībnieku grupā „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” var būt biedrības „Latvijas Mazpulki” biedri:

11.1. kuri aktīvi darbojas biedrībā ne mazāk kā piecus gadus;

11.2. kuri saņēmuši biedrības nomināciju „Augsim!”;

11.2. kuri kvalitatīvi īstenojuši vismaz četrus individuālos vai grupas projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm:

11.2.1. lauku vides sakopšana;

11.2.2. individuālo lauksaimniecisko prasmju apguve un uzņēmējdarbības iemaņu veicināšana;

11.2.3. lauku attīstības sekmēšana, vietējās sabiedrības aktivizēšana sabiedriskā labuma darbībai.

12. Par konkursa dalībnieku grupā „Zinātne lauku attīstībai” var būt jaunais zinātnieks vai zinātnieks, kurš atbilst šādām prasībām:

12.1. jaunais zinātnieks:

12.1.1. kurš ir izstrādājis zinātnisko darbu lauksaimniecībā un lauku attīstībā;

12.1. 2. kurš šajā vai iepriekšējā gadā (no 2012.gada augusta līdz 2013.gada maijam) ir ieguvis zinātņu doktora zinātnisko grādu.

12.2. zinātnieks (vai zinātnieki), kurš ir guvis izcilas sekmes zinātniskās pētniecības darbā un kura pētījumu rezultāti 2012. gadā vai 2013. gadā ir publicēti zinātniskajā darbā – monogrāfijā un tiek izmantoti lauku attīstībai.

13. Par konkursa dalībnieku grupā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” var būt fiziska persona, kura devusi izcilu ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā.

14. Par konkursa dalībniekiem atbilstošajā grupā nedrīkst pieteikt iepriekšējo trīs gadu konkursa laureātus.

15. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.1. – 2.7. apakšpunktā minētajās grupās, saskaņojot ar pašu konkursa dalībnieku, izvirza viena vai vairākas no šādām iestādēm:

15.1. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC);

15.2. pašvaldības;

15.3. nevalstiskās organizācijas;

15.4. kooperatīvās sabiedrības;

15.5. Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes.

16. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.8. apakšpunktā minētajā grupā, saskaņojot ar pašu konkursa dalībnieku, var izvirzīt mazpulki vai biedrība „Latvijas Mazpulki”.

17. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.9. apakšpunktā minētajā grupā var izvirzīt kāda no zinātniskajām institūcijām.

18. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.10. apakšpunktā minētajā grupā izvirza viena vai vairākas no šādām iestādēm:

18.1. Lauksaimniecības konsultatīvās padomes (LKP) dalīborganizācijas;

18.2. Zemkopības ministrija;

18.3. Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes;

18.4. lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas;

18.5. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA).

III. Konkursa norise un vērtēšana

19. Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursā:

19.1. grupās „Lopkopība”, „Augkopība”, un „Ģimene lauku sētā” līdz 2013.gada 7.jūnijam LLKC konsultāciju birojos ir jāiesniedz pieteikums atbilstoši šī rīkojuma 13.pielikumam;

19.2. grupā „Lauksaimniecības kooperatīvs” līdz 2013.gada 7.jūnijam Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā (LLKA) ir jāiesniedz pieteikums atbilstoši šī rīkojuma 14.pielikumam;

19.3. līdz 2013.gada 7.jūnijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz pieteikums šādās grupās:

19.3.1. „Lauku attīstības projekts lauksaimniecībā” un „Lauku attīstības projekts inovācijās” atbilstoši šī rīkojuma 15.pielikumam;

19.3.2. „Lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā” atbilstoši šī rīkojuma 16.pielikumam;

19.3.3. „Gada LEADER grupa” atbilstoši šī rīkojuma 17.pielikumam;

19.3.4. „Jaunais veiksmīgais zemnieks” atbilstoši šī rīkojuma 18.pielikumam.

19.4. grupā „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” līdz 2013.gada 14.jūnijam biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 24/26, LV – 1014 ir jāiesniedz pieteikums atbilstoši šī rīkojuma 19.pielikumam;

19.5. grupā „Zinātne lauku attīstībai” līdz 2013.gada 1.jūlijam Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu brīvā formā, papildus pievienojot:

19.5.1. zinātniskās padomes sēdes (vai līdzvērtīgas institūcijas) protokola izrakstu par darba virzību konkursam piecos eksemplāros (viens oriģināls un četras kopijas);

19.5.2. pētnieka/u dzīves un darba gājuma aprakstu/s (Curriculum vitae), iekļaujot publicēto zinātnisko darbu (iesniegto un pieņemto darbu) sarakstu pēdējo 12 mēnešu laikā (no 2012.gada jūnija līdz 2013.maijam) un sarakstu par dalību projektu īstenošanā piecos eksemplāros;

19.5.3. zinātnisko darbu piecos eksemplāros (vai divus darba oriģināleksemplārus un trīs tā kopsavilkumus).

19.6. grupā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”:

19.6.1. līdz 2013.gada 1.augustam Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā (PSAN) ir jāiesniedz rakstisks pieteikums (brīvā formā);

19.6.2. PSAN saņemtos pietikumus iesniedz Lauksaimnieku konsultatīvajai padomei izvērtēšanai.

20. LLKC apkopo šī nolikuma 19.1. apakšpunktā minētos pieteikumus, pārliecinās par konkursa dalībnieku atbilstību nolikuma prasībām un kopā ar pašvaldību rakstiskiem atzinumiem par konkursa dalībniekiem iesniedz tos Zemkopības ministrijā līdz 2013.gada 14.jūnijam.

21. LLKA apkopo šī nolikuma 19.2. apakšpunktā minētos pieteikumus, informē par pieteikšanu izvirzītos konkursa dalībniekus un kopā ar pašvaldību rakstiskiem atzinumiem par konkursa dalībniekiem iesniedz tos Zemkopības ministrijā līdz 2013.gada 14.jūnijam.

22. LAD apkopo šī nolikuma 19.3. apakšpunktā minētos pieteikumus, kas saskaņoti ar konkursa dalībniekiem (parakstīts pieteikums), un kopā ar pašvaldību rakstiskiem atzinumiem par konkursa dalībniekiem un LAD aprakstiem par izvirzītajiem projektiem (izņemot grupā „Gada LEADER grupa”) iesniedz tos Zemkopības ministrijā līdz 2013.gada 14.jūnijam.

23. Konkursa dalībnieku vērtēšanu šī nolikuma 2.1. – 2.7. apakšpunktā minētajās konkursa grupās veic Zemkopības ministrijas izveidotas komisijas, kuras:

23.1. izvērtē neklātienē konkursa dalībniekus – informāciju, kuru atbilstoši šī nolikuma 20.punktam ir iesniedzis LLKC, atbilstoši 21.punktam – LLKA un atbilstoši 22.punktam – LAD, ņemot vērā sekojošo:

23.1.1. pieteikums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šī nolikuma prasībām;

23.1.2. konkursa dalībnieks atbilst konkrētajai konkursa grupai šī nolikuma 3. – 10.punktā izvirzītajām prasībām;

23.1.3. ir saņemts pozitīvs pašvaldības atzinums par konkursa dalībnieku.

23.2. līdz 2013.gada 30.augustam izvērtē klātienē tos konkursa dalībniekus, kuri atbilst visiem šī nolikuma 23.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstoši konkrētās konkursa grupas vērtēšanas kritērijiem, kas ir minēti šī rīkojuma 2. -10.pielikumā;

23.3. līdz 2013.gada 5.septembrim sagatavo vērtēšanas rezultātus, izvirzot trīs konkursa dalībniekus katrā konkursa grupā no to dalībnieku vidus, kuriem ir veikta klātienes izvērtēšana un kuriem uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav nodokļu maksājumu parādu.

24. Konkursa dalībnieku vērtēšanu grupā „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” rīko biedrība „Latvijas Mazpulki”, kura:

24.1. līdz 2013.gada 14.maijam izsludina pretendentu pieteikšanu dalībai konkursā;

24.2. apkopo pieteikumus, kas iesniegti atbilstoši šī nolikuma 19.4.apakšpunktam;

24.3. līdz 2013.gada 30.augustam izvērtē pretendentus atbilstoši šī rīkojuma 11.pielikumā minētajiem kritērijiem;

24.4. līdz 2013.gada 5.septembrim iesniedz vērtēšanas rezultātus Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, kā laureātu izvirzot vienu pretendentu, un informāciju par otrās vietas ieguvēju un veicināšanas balvas saņēmēju/iem.

25. Konkursa dalībnieku vērtēšanu grupā „Zinātne lauku attīstībai” rīko LLMZA, kura:

25.1. izsludina pretendentu pieteikšanos dalībai konkursā līdz 2013.gada 1.jūlijam;

25.2. apkopo pieteikumus, kas iesniegti atbilstoši šī nolikuma 19.5.apakšpunktam;

25.3. līdz 2013.gada 15.jūlijam izvērtē pretendentus atbilstoši šī rīkojuma 12.pielikumā minētajiem kritērijiem;

25.4. līdz 2013.gada 1.augustam iesniedz vērtēšanas rezultātus Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, apbalvošanai izvirzot vienu zinātnieku (zinātnieku grupu) vai jauno zinātnieku.

26. Konkursa dalībnieku vērtēšanu grupā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” veic Lauksaimnieku konsultatīvā padome, kura:

26.1. izvērtē pieteikumus, kas ir iesniegti atbilstoši šī nolikuma 19.6.apakšpunktam;

26.2. līdz 2013.gada 30.augustam iesniedz vērtēšanas rezultātus Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, apbalvošanai izvirzot vienu konkursa dalībnieku. Balvu vienai personai piešķir vienu reizi mūžā.

27. Konkursa dalībnieku izvērtēšanas rezultātus 2013.gada septembrī apstiprina rīcības komiteja šādā sastāvā:

Priekšsēdētāja: L.Straujuma – zemkopības ministre;

vietniece: D.Lucaua – Zemkopības ministrijas valsts sekretāre;

locekļi: šī nolikuma 2.1. – 2.7. apakšpunktā nosaukto konkursa grupu vērtēšanas komisiju priekšsēdētāji, LKP dalīborganizāciju un LLMZA pārstāvji.

28. Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietniece apstiprina:

28.1. pretendentu vērtēšanas komisijas;

28.2. pretendentu vērtēšanas grafikus.

IV. Konkursa uzvarētāji un to apbalvošana

29. Šī nolikuma 2.1 – 2.7. un 2.9. apakšpunktā minētajās konkursa grupās laureātu apbalvos ar sudraba medaļu, Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu – 2000 (divi tūkstoši) latu, savukārt 2. un 3. vietas ieguvēju apbalvos ar Zemkopības ministrijas diplomu un veicināšanas balvu – 500 (pieci simti) latu.

30. Konkursa grupā „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” laureātu apbalvos ar sudraba medaļu, Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu (subsīdiju). Kopējais naudas balvu fonds šajā grupā – 1000 (viens tūkstotis) latu, tiek piešķirts:

30.1. laureātam – 300 (trīs simti) latu;

30.2. konkursa otrās vietas ieguvējam kā atzinības balva – 200 (divi simti) latu un Zemkopības ministrijas diploms;

30.3. veicināšanas balva ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) latu un Zemkopības ministrijas diploms tiem dalībniekiem, kurus ieteic apbalvot vērtēšanas komisija.

31. Konkursa grupā „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” pusi no balvas (subsīdijas) saņem mazpulka dalībnieks, bet otru pusi – mazpulka vadītājs.

32. Konkursa grupā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” laureātu apbalvos ar sudraba medaļu, Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu – 3000 (trīs tūkstoši) latu.

33. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2013.gada oktobrī.

34. Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, uzņēmumi vai privātpersonas.

35. Konkursa dalībnieku godināšanas atspoguļošanai uzaicina televīzijas, radio un preses izdevumu žurnālistus.

Valsts sekretāre D.Lucaua