Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei

Papildus informācija „Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  17. pantu.

Atbalsta mērķis

Latvijas iestādes informē, ka atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un modernizējot lauksaimniecības produktu pārstrādes ražošanas tehnoloģijas.
Atbalsts paredzēts tikai tiem lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumiem, kas pārstrādā LESD  I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus produktos, uz kuriem attiecas LESD I pielikums.
Atbalsts paredzēts daļai no faktiski samaksātās ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” (turpmāk - MK noteikumi) 36.punktu.

Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte

Latvijas iestādes apliecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”” (turpmāk - MK noteikumu projekts) 11.punktu tiks nodrošināts, ka aizdevumiem investīciju projektu gadījumā attiecināmās izmaksas tiks piemērotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 17. panta 5.punkta a) un b) apakšpunktu.
Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta MK noteikumu projekta 14.punktā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 17. panta 9.punkta c) apakšpunktā un 10.punktā noteikto apjomu.
Maksimālā atbalsta summa vienam projektam, kas noteikta MK noteikumu projekta 14.punktā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 4. panta 1.punkta c) apakšpunktā noteikto apjomu.

Kumulācija

Atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citu valsts vai ES fondu atbalstu nepārsniedzot valsts atbalsta vai ES fondu normatīvajos aktos noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes.
Latvijas iestādes apliecina, ka MK noteikumu projekta 14.punkts un MK noteikumu 37.punkts nodrošina, to, ka netiek pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 702/2014 17. panta 9.punkta c) apakšpunktā un 10.punktā noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes vai Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2005. gada 21. oktobris, Nr.L277) (turpmāk – Padomes Regula Nr.1698/2005) 28. panta 2. un 3. punktā noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes, vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 20.decembris, Nr.L347) (turpmāk – Padomes Regula Nr.1305/2013) 17.panta 3.punktā noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes.


Stimulējoša ietekme

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekme tiek nodrošināta saskaņā ar MK noteikumu 5.pielikumu.

Cita informācija

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar MK noteikumu 8.punktu.
Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats