Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam projektu, kas pēc sabiedriskās apspriešanas  2022.gada 18.janvārī tika iesniegts Eiropas Komisijā formālo sarunu uzsākšanai par KLP Stratēģiskā plāna apstiprināšanu.

 

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā.

 

“Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam”

Konferences “Kopējā lauksaimniecības politika no 2023.gada” videoieraksts

Konferences “Kopējā lauksaimniecības politika no 2023.gada” informatīvā prezentācija

 

 

Veidojot saturu Kopējās lauksaimniecības politikai Latvijā periodam no 2023.-2027.gadam, visaptverošas situācijas analīzes un plašu diskusiju rezultātā Zemkopības ministrija ir nodefinējusi vairākus stratēģiskos uzstādījumus, kas kalpos par ietvaru atbilstošu rīcību īstenošanai un KLP atbalsta plānošanai:

1. Palielināt pievienoto vērtību, sadarbojoties un ražojot konkurētspējīgu produktu vietējam un eksporta tirgiem; 

2. Kāpināt lauku saimniecību ieņēmumus līdz vidējiem valstī;

3. Plaukstoši lauku apvidi, veicinot ekonomisko aktivitāti, nodrošinot infrastruktūru un saglabājot apdzīvotību;

4. Zināšanās balstītu uzņēmējspēju veicināšana, sekmējot inovāciju un zinātnes rezultātu ieviešanu praksē;

5. Katra saimniecība, efektīvi izmantojot resursus, iegulda bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā;

6. Droša un kvalitatīva vietējā pārtika, kas pieejama ikvienam patērētājam.

 

Tai pat laikā būtiski uzsvērt, ka Latvijas pienākums ir sniegt ieguldījumu arī kopējos Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas mērķos. Nākošajam plānošanas periodam ir noteikti 9 specifiskiem KLP mērķi, kas aptver attīstības ekonomisko, vides/klimata un sociālo dimensiju. 

 

KLP mērķi

 

Lai varētu sagatavot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu periodam no 2023. līdz 2027.gadam, Zemkopības ministrija jau 2019.gadā uzsāka plašu un aktīvu sadarbību ar visām ieinteresētajām pusēm KLP tematisko darba grupu formā. Kopumā notikušas vairāk kā 50 tematiskās darba grupas, kuru rezultātā ir sagatavots šis Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna projekts.

 

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību politikas plānošanas procesā, periodā no 2021. gada 1.  līdz 30.novemrbim notika KLP Stratēģiskā plāna projekta sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie viedokļi un atbilstošie Zemkopības ministrijas komentāri ir apkopoti ŠEIT