Latviju saistošie normatīvie akti

Pasākumu ieviešanas noteikumi:

 

Horizontālie vispārējie pasākumu ieviešanas noteikumi:

 1. 14.07.2009. MK noteikumi Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai";
 2. 17.06.2009 MK noteikumi Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”;
 3. 20.07.2010. MK noteikumi Nr.644 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu".

1.ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana”:

 1. 16.12.2008. MK noteikumi Nr.1042 „Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātē “Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana””;
 2. 02.09.2008. MK noteikumi Nr.716 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Ražotāju grupas”";
 3. 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē “Arodapmācības”";
 4. 04.10.2011. MK noteikumi Nr.773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem””;
 5. 23.09.2008. MK noteikumi Nr.792 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai”;
 6. 01.11.2010. MK noteikumi Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”
 7. 08.04.2008. MK noteikumi Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros";
 8. 04.10.2011. MK noteikumi Nr.772 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””.

2.ass „Vides un lauku ainavas uzlabošana”:

 1. 23.03.2010. MK noteikumi Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai" ("LV", 50 (4242), 30.03.2010.) [stājas spēkā 31.03.2010.];
 2. 15.09.2008. MK noteikumi Nr.748 „Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība LAP 2007.-2013.gadam pasākumam „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana”;
 3. 13.10.2009. MK noteikumi Nr.1182 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai”.

3.ass „Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana”:

 1. 16.11.2010. MK noteikumi Nr.1057 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"";
 2. 15.09.2008. MK noteikumi Nr.755 „"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana””;
 3. 16.03.2010. MK noteikumi Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"";
 4. 07.07.2008. MK noteikumi Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””;
 5. 09.02.2010. MK noteikumi Nr.132 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"”.

4.ass. „LEADER pieejas īstenošana”:

 1. 04.10.2011. MK noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””;
 2. 08.03.2011. MK noteikumi Nr.185  "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai";
 3. 07.07.2008. MK noteikumi Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”;

20.09.2011. MK noteikumi Nr.726 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai”.