Lauksaimniecība un lauku attīstība

​•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā  SA.58149 „ Atbalsts par fitosanitāro pasākumu izpildi”

​•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.56174 (2020/XA) Atbalsts tirgus veicināšanai

•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.44060 (2016/XA) Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.41002 (2015/XA) Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas veicināšanai

•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.41000 (2015/XA) Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.42857 (2015/XA) “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”

•Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.42658 (2015/XA) “Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi”

•Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.40999 (2015/XA) “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas””.

•Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.42856 (2015/XA) “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”

​​•Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.41408 (2015/XA) „Atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības infrastruktūrā”.

​​•Papildus informācija pasākuma “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.4285 (2015/XA) “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” (turpmāk – pasākums) apakšpasākuma „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi””

​​•Papildus informācija „Grozījumi atbalsta shēmā SA.52542 „Atbalsts kredītgarantiju veidā””

​​•Papildus informācija “Grozījumi atbalsta shēmā SA.43678 (2015/XA) “Pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” un apakšpasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”” (turpmāk – apakšpasākumi) saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  38.pantu.

​​•Papildus informācija “Grozījumi atbalsta shēmā SA.43614 (2015/XA) “Pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”” (turpmāk – apakšpasākums) saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  39. pantu.

​​•Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.39407(2014/XA) „ Atbalsts lopkopības sektoram un atbalsts par kritušiem dzīvniekiem”

​​•Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.56175 (2020/XA) „Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās”

​​•Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.41001 (2015/XA) „Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē”

​​•Grozījumi atbalsta shēmā SA.54088 (2019/XA)  “Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām”

​​• Grozījumi atbalsta shēmā  SA.41387 (2015/XA) “Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei

​​• Atbalsts lauksaimniecības produktu pieejamības informēšanas pasākumu digitālās platformas izstrāde

​​• Atbalsts par fitosanitāro pasākumu izpildi

​​• Atbalsts meža nozarē izmantojamiem zinātnes pētījumiem

​​• Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām

​​• Atbalsts tirgus veicināšanai

​​• Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem

​​• Grozījumi atbalsta pasākumam „Atbalsts par sausuma radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem”

​​• Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai

​​• Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām

​​• Atbalsts par sausuma radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem

​​• Grozījumi atbalsta shēmā SA.41440 „Atbalsts kredītgarantiju veidā” 

​​• Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem”

• Atbalsts par plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem

Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” un apakšpasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”.

Meža ieaudzēšana

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi

Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”

Grozījumi atbalsta shēmā „Atbalsts kredītgarantiju veidā”

Aktuālie Ministru kabineta noteikumi

Ziņojums par atbalsta shēmu „Atbalsts kredītgarantiju veidā”

Ministru kabineta noteikumu projekts „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”, 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums

Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām

Atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības infrastruktūrā

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai", Noteikumi: Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības

Noteikumu projekts „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”

Noteikumu projekts „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” (lopkopība)

Ziņojums par 2009.gada  24.marta Eiropas Komisijas apstiprināto shēmu Nr. SA.37390(2013/N) „Atbalsts kredītgarantiju veidā”(2014)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.122 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai

Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.122 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Kārtība,kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu(gāzeļļu),ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai,lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei,kurā kultivē dzērvenes vai mellenes,kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem, pielikums

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros””

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Sadarbība jaunu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē” aktivitātē “Sadarbība inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādē lauksaimniecības nozarē”, 1. pielikums, 2., 3., 4.pielikums

Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību

Grozījumi noteikumos "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros"

Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība vispārējo ekonomisko risku krīzes mazināšanai

Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība

Atbalsts kredītprocentu dzēšanai vispārējo ekonomisko risku un sociālekonomiskās krīzes mazināšanai, tabula, 1.pielikums, 2.pielikums

Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai

Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros”

MK 25.08.2008. noteikumi Nr.696 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"