Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupa

>> Uz OECD sākumlapu

Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupa /Joint Working Party on Agriculture and the Environment (JWPAE)/

Misija:

  • FORUMS – veidot forumu informācijas apmaiņai, ietekmju analīzei un ietekmju identificēšanai par ilgtspējīgas lauksaimniecības politikām un tirgu veidošanu tehnoloģisko pārmaiņu, lauksaimniecības politiku reformu un daudzpusēju tirdzniecības un vides vienošanos kontekstā;
  • MONITORINGS UN NOVĒRTĒJUMS – veikt monitoringu un novērtēt politiku pasākumus un darbības, kas risina vides problēmas lauksaimniecībā, kā arī vietēja līmeņa un pārrobežu problēmas šajā jomā;
  • VADLĪNIJAS – sniegt vadlīnijas integrētai un saskaņotai pieejai lauksaimniecības un vides politikām, lai palīdzētu virzīties uz ilgtspējīgu lauksaimniecību;
  • KVANTITATĪVS NOVĒRTĒJUMS – kvantitatīvi novērtēt attiecības starp lauksaimniecību un vidi;
  • KONSULTĀCIJAS – sniegt padomus un ziņot par jaunām un potenciālām problēmām un svarīgākajiem jautājumiem attiecībā uz agro-vides sektoru;
  • LABĀS PRAKSES – identificēt veiksmīgas politikas un rīcības virzienus, kā arī jaunas iniciatīvas nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • INFORMĒŠANA - sabiedrības informēšana par darba rezultātiem.

Publikācijas:

LAUKSAIMNIECĪBA UN VIDE