Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājums

Zaļināšanas maksājums tiek piešķirts ar mērķi uzlabot lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā – ja lauksaimnieks savos atbalsttiesīgajos VPM hektāros izpilda 3 prakses:


•    Kultūraugu dažādošana;
•    Ilggadīgo zālāju (tai skaitā ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju) saglabāšana;
•    Ekoloģiski nozīmīgas platības izveidošana un/vai uzturēšana lauksaimniecības zemē.


Maksājumu piešķir lauksaimniekiem, kuri no minētajām praksēm ievēro tās, kas ir tiem saistošas.
Lauksaimnieki, kuri atrodas Natura 2000 vai citās aizsargājamās teritorijās, nodrošina zaļināšanas prakšu izpildi tiktāl, cik tās konkrētajā saimniecībā ir saderīgas ar direktīvu mērķiem.


•    Kas ir kultūraugs?
•    Atbrīvojumi no kultūraugu dažādošanas prasības;
•    Kultūraugu kodu saraksts.


Kuriem bioloģiskajiem lauksaimniekiem jānodrošina prakšu izpilde?


Bioloģiskie lauksaimnieki zaļināšanas maksājumu ir tiesīgi saņemt automātiski par platību, par kuru izsniegts sertifikāts par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu;
Platībā, par kuru nav izsniegts sertifikāts vai izziņa, ir jānodrošina zaļināšanas prakšu izpilde.
Bioloģiskajam lauksaimniekam ir tiesības atteikties no zaļināšanas prakšu izpildes atbrīvojuma par bioloģiski sertificētajām platībām un atteikuma gadījumā jānodrošina zaļināšanas prakšu izpilde visā saimniecības atbalsttiesīgajā platībā.


Zaļināšanas maksājuma likme:


Zaļināšanas maksājums ir ikgadējs maksājums un to aprēķinās LAD, dalot gada finansējumu, kas noteikts zaļināšanas maksājumam, ar atbalsttiesīgo hektāru kopskaitu valstī, kas deklarēti VPM.
Zaļināšanas maksājuma likmes var aplūkot te.