Maltas prezidentūra

Maltas prezidentūra ir izvirzījusi 6 galvenās prioritātes: migrācija, vienotais tirgus, drošība, sociālā iekļaušana, Eiropas kaimiņreģioni un jūrniecības politika.

Attiecībā uz lauksaimniecības jomu Maltas prioritātes būs ar tirgus situāciju saistītie jautājumi, lauksaimnieku lomas stiprināšana pārtikas piegādes ķēdē, Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana un starptautiskās tirdzniecības jautājumi, kā arī Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne. Plānots, ka Eiropas Komisija nāks klajā ar izvērtējumu par zaļināšanas pasākumiem Ekoloģiski nozīmīgajās platībās.

Pārtikas, veterinārajā un fitosanitārajā jomā nav sagaidāmi jauni likumdošanas priekšlikumi. Turpināsies Regulas priekšlikuma par veterinārajām zālēm un Regulas priekšlikuma par ārstniecisko barību izskatīšana ES Padomes darba grupās.

Zivsaimniecības jomā viena no Maltas prezidentūras prioritātēm būs priekšlikuma par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību sagatavošana sarunām ar Eiropas Parlamentu. Tāpat tiks turpināts darbs pie daudzgadu plāna bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā, mēģinot panākt vispārējo pieeju ES Padomē. Tāpat notiks vispusīgs darbs pie Vidusjūras reģionam svarīgiem zivsaimniecības jautājumiem, piemēram, zobenzivju un zilspuru tunča pārvaldības pasākumiem.