Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (MLS) ir vienkāršots ikgadējs atbalsta maksājums saimniecībai 500 euro apmērā, kurš aizstāj citus tiešos maksājumus (VMP, zaļināšanas maksājumu, gados jaunu lauksaimnieku maksājumu un brīvprātīgi saistīto atbalstu).

 

Prasības, lai saņemtu MLS atbalstu 2016. gadā un turpmākajos gados:

   •    2015.gadā LAD ir iesniegts iesniegums par dalību MLS un līdz 01.05.2016. ir saņemts LAD apstiprinājums par iekļaušanu MLS un turpmāk saglabājamo atbalsttiesīgo hektāru skaitu.
   •    Lauksaimnieks saglabā īpašumā vai nomā tādu atbalsttiesīgu hektāru skaitu, kas atbilst hektāru skaitam, ar kādu tas ir iekļauts MLS (LAD apstiprinātā atbalsttiesīgā platība).
   •    Lauksaimnieks katru gadu iesniedz LAD vienoto iesniegumu, apstiprinot savu dalību MLS un norādot izmaiņas iesnieguma informācijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada iesniegumu.
   •    Nav radīti mākslīgi apstākļi, lai gūtu labumu dalības MLS.

 

! Ja 2016.gadā vai turpmākos gados tiks konstatēts, ka lauksaimnieks ir samazinājis MLS apstiprināto atbalsttiesīgo hektāru skaitu, lauksaimnieks tiks izslēgts no MLS.
! Lauksaimnieks zaudē tiesības piedalīties MLS, ja tas divus gadus pēc kārtas neiesniedz vienoto iesniegumu vai neizpilda atbalsta saņemšanas nosacījumus.
! Ja 2016.gadā vai turpmākos gados tiks konstatēts, ka lauksaimnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju un tādējādi radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai, lauksaimnieks tiks izslēgts no MLS un tam būs jāatmaksā saņemtais MLS atbalsts.


Kas ir mākslīgi radīti apstākļi?

   •    Mākslīgi radīti apstākļi ir visi tie gadījumi, kad persona nevar pierādīt, ka saimniecība ir bijusi izveidota ar mērķi, lai veiktu lauksaimniecisko darbību, vai saimniecības izveides mērķis ir bijis iegūt lielāku maksājumu, nekā, ja to saņemtu piesakoties tikai VPM un zaļināšanas maksājumam;
 

Par mākslīgi radītiem apstākļiem liecinās šādas pazīmes:
   •    Saimniecība izveidota, sadalot kādu citu saimniecību 2 vai vairākās daļās, un daļas turpina pārvaldīt saistītas personas;
   •    Saimniecība izveidota un pirmo reizi tiešajiem maksājumiem pieteikusies pēc 2011. gada 18. oktobra un saimniecības īpašnieks pats neveic lauksaimniecisko darbību vai ražo;
   •    Saimniecības lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas veids būs tāds pats kā piegulošu lauku apsaimniekošanas veids un starp laukiem nebūs novērojama robeža dabā (atšķirīgs augu segums) u.c.


Kādi gadījumi netiks uzskatīti par mākslīgi radītiem apstākļiem?

   •    Ja saimniecība bija pieteikusies VPM 2011.gadā un kopš tā laika saimniecības atbalsttiesīgā platība nav samazinājusies par vairāk kā 50%;
   •    2015.gadā vienotajā iesniegumā deklarētā atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes platība sastāda vismaz 5 ha;
   •    Tiešo maksājumu summa, ko lauksaimnieks būtu bijis tiesīgs saņemt par 2015.gadu no citiem tiešajiem maksājumiem, kas nav MLS, ja nebūtu pieteicies MLS, ir vismaz 500 eiro;
   •    Saimniecība ir iegūta pārdošanas vai nomas ceļā, pārņemot visu saimniecību kopumā;
   •    Saimniecība iegūta mantojuma tiesību īstenošanas ceļā;
   •    Saimniecība izveidota pamatojoties uz tiesas spriedumu;
   •    Lauksaimnieks var pierādīt, ka saimniecība izveidota ar mērķi veikt lauksaimniecisko darbību.

 

Izstāšanās no MLS:

   •    Dalība shēmā ir brīvprātīga, izstāšanās no shēmas ir iespējama, rakstiski (iesniegums brīvā formā) par to informējot LAD vai izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, vienotā iesnieguma veidlapā aktivizējot pogu “ Atteikties no MLS shēmas”.
   •    Izstāšanās no MLS ir neatgriezeniska, t.i. iestāties MLS atkārtoti nav iespējams.
   •    Izstājoties no MLS, tiek pārtrauktas uzņemtās saistības pret LAD, tomēr lauksaimniekam ir tiesības arī turpmāk pretendēt uz VPM un citiem atbalsta maksājumiem, ievērojot atbalsta saņemšanas nosacījumus.

 

! Tiesības saņemt MLS atbalstu nav nododamas citai personai, izņemot gadījumu, kad saimniecību pārņem tikai viena persona mantošanas ceļā, pārņemot visus saimniecības atbalsttiesīgos lauksaimniecības zemes hektārus.

 

Kādas ir priekšrocības piedaloties MLS?

   •    Vienkāršāka pieteikšanās kārtība MLS – vienotajā iesniegumā jānorāda tikai izmaiņas, salīdzinot ar iesniegumā sniegto informāciju iepriekšējā gadā;
   •    Uz lauksaimnieku neattiecas kontroles un samazinājumi, kas saistīti ar savstarpējās atbilstības, tai skaitā laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasību izpildi, tomēr lauksaimniekam savā saimniecībā ir jāievēro saistošās savstarpējās atbilstības prasības.