Meža ieaudzēšana

Papildus informācija pasākuma “ Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” (turpmāk – pasākums) apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014[1] 32. pantu.

Atbalsta mērķis:

Latvija informē, ka atbalsta mērķis ir veicināt oglekļa saglabāšanu un piesaisti. Apakšpasākuma ietvaros plānotā mežaudžu izveidošana mazproduktīvās platībās uzlabos zemes izmantošanas efektivitāti, vienlaikus samazinot erozijas risku un ievērojami palielinot oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti. Lai pilnībā izmantotu meža potenciālu CO2 piesaistei un uzlabotu mežaudžu noturību pret sagaidāmajām klimata pārmaiņām, kā arī racionāli izmantotu zemes resursus un palielinātu CO2 piesaistes apjomu, zemes izmantošanu mežsaimniecības sektorā, ir atbalstāma kvalitatīvāku, produktīvāku un noturīgāku mežaudžu veidošanai, nākotnē palielinot oglekļa piesaisti mežā un arī atjaunojamā dabas resursa – koksnes – apjomu kopumā, kā arī daļēji aizaugušo mazproduktīvu lauksaimniecības zemju pārvēršana noturīgās mežaudzēs.

Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte:

Latvijas iestādes apliecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” 2.pielikumu atbalsts tiks piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 32. panta 8.punkta a) un e) apakšpunktā minētajām darbībām.

Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” 2.pielikumā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 32. panta 16.punktā noteikto apjomu.

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” 2.pielikumā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 4. panta 1.punkta f) apakšpunktā noteikto apjomu.

Stimulējoša ietekme:

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 26.punktu.

Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsta shēma netiks uzsākat pirms Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanas.

Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 9.3.apakšpunktu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 53.punktu.

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsts paredzēts meža ieaudzēšanai un kopšanai, veicinot oglekļa uzglabāšanu un piesaisti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” 65.1.apakšpunktu.

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” (VSS 26.02.2015.)

2) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

3) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats

 


[1] Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193).